تعمیرات یخچال ال جی در اصفهان

تعمیرات یخچال ال جی در اصفهان

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

  • در شهر های :شیراز، اهواز، اصفهان، کرج میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

نمایندگی تعمیرات یخچال ال جی در اصفهان نیستیم اما تعمیرات تخصصی آن را در منزل شما انجام میدهیم.

تعمیر لباسشویی ال جی در اصفهان

حتی بهترین برندها نیزممکن است دچارعیب شوندواین مشکل می توانددراثر عواملی من جمله تغییر ولتاژ برق خانه،نحوه استفاده ازوسیله و… رخ بدهد.درچنین مواردی نیازبه تعمیر وسیله ضروری خواهدشد.امابایدتوجه داشته باشیدهرتعمیرکاری نمی تواند وسیله شما رابه خوبی تعمیر کند.چرا که هربرند،سیستم طراحی خاص خودراداشته؛نیازبه تخصص دراین زمینه است برای مثال اگرشما ازیخچال ال جی درمنزل خوداستفاده می کنید،برای تعمیردرزمان خرابی بایدبه نمایندگی تعمیرات آن مراجعه کنید.خوشبختانه این خدمات دراغلب شهرهای ایران دراختیار مشتریان قرار گرفته است.

تعمیرات یخچال ال جی در اصفهان حامی سرویس نیز این امکان رافراهم کرده است که مردم ساکن دراین استان بتواننداز،خدمات نمایندگی به راحتی بهره مند شده ودرنتیجه نگران کیفیت کارنباشند.

 تعمیرات یخچال فریزر ال جی در اصفهان

دانلود ارورهای یخچال فریزر ال جی مدل LMXS30776S
دانلود ارورهای یخچال فریزر ال جی مدل TF580B
دانلود ارورهای یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی

ارورهای یخچال فریزر ال جی:

ارور یخچال ال جی مدل LMXS30776S :

ارور r یخچال ال جی :

  • علت:خرابی سنسور یخچال.
  • رفع عیب:مقدار اهم سنسور رابررسی کنید وبعدازبررسی مدار برد،سنسور راتعویض کنید.

ارور d یخچال ال جی :

  • علت:خرابی سنسور دیفراست.
  • رفع عیب:المنت ها رااز نظر خرابی چک کنیدودر صورت نیاز،مداربرد راتعویض کنید.

ارور  h یخچال ال جی :

  • علت:خرابی هیتر المنت.
  • رفع عیب:مقدارمقاومتی که المنت داردراچک بکنید ودرصورت نیازآن ها راتعویض کنید.

ارور c یخچال ال جی :

  • علت:در ارتباطاتی که بین اجزای برد داخلی و پنل وجود دارد،اشکالی رخ داده.
  • رفع عیب:سیم های ارتباط دهنده اجزابه یکدیگر رابررسی کنید.

ارور a1 یخچال ال جی :

<