تعمیرات یخچال ال جی در اصفهان

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

  • در شهر های :شیراز، اهواز، اصفهان، کرج میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

نمایندگی تعمیرات یخچال ال جی در اصفهان نیستیم اما تعمیرات تخصصی آن را در منزل شما انجام میدهیم.

تعمیر لباسشویی ال جی در اصفهان

حتی بهترین برندها نیزممکن است دچارعیب شوندواین مشکل می توانددراثر عواملی من جمله تغییر ولتاژ برق خانه،نحوه استفاده ازوسیله و… رخ بدهد.درچنین مواردی نیازبه تعمیر وسیله ضروری خواهدشد.امابایدتوجه داشته باشیدهرتعمیرکاری نمی تواند وسیله شما رابه خوبی تعمیر کند.چرا که هربرند،سیستم طراحی خاص خودراداشته؛نیازبه تخصص دراین زمینه است برای مثال اگرشما ازیخچال ال جی درمنزل خوداستفاده می کنید،برای تعمیردرزمان خرابی بایدبه نمایندگی تعمیرات آن مراجعه کنید.خوشبختانه این خدمات دراغلب شهرهای ایران دراختیار مشتریان قرار گرفته است.نمایندگی تعمیرات یخچال ال جی در اصفهان   نیزاین امکان رافراهم کرده است که مردم ساکن دراین استان بتواننداز،خدمات نمایندگی به راحتی بهره مند شده ودرنتیجه نگران کیفیت کارنباشند.

 

ارورهای یخچال فریزر ال جی

 تعمیرات یخچال فریزر ال جی در اصفهان

دانلود ارورهای یخچال فریزر ال جی مدل LMXS30776S

دانلود ارورهای یخچال فریزر ال جی مدل TF580B

دانلود ارورهای یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی

ارور یخچال ال جی مدل LMXS30776S:

  • ارور r یخچال ال جی:

علت:خرابی سنسور یخچال.
رفع عیب:مقدار اهم سنسور رابررسی کنید وبعدازبررسی مدار برد،سنسور راتعویض کنید.

  • ارور d یخچال ال جی:

علت:خرابی سنسور دیفراست. 
رفع عیب:المنت ها رااز نظر خرابی چک کنیدودر صورت نیاز،مداربرد راتعویض کنید.

  • ارور  h یخچال ال جی:

علت:خرابی هیتر المنت.
رفع عیب:مقدارمقاومتی که المنت داردراچک بکنید ودرصورت نیازآن ها راتعویض کنید.

  • ارور c یخچال ال جی:

علت:در ارتباطاتی که بین اجزای برد داخلی و پنل وجود دارد،اشکالی رخ داده.
رفع عیب:سیم های ارتباط دهنده اجزابه یکدیگر رابررسی کنید.

تعمیرات یخچال ال جی در اصفهان

تعمیرات یخچال ال جی در اصفهان

  • ارور a1 یخچال ال جی:

علت:سنسور داخلی فریزر ایراد پیدا کرده است.        
رفع عیب: سیم های ارتباطی رابررسی کنید ومیزان اهم سنسور راچک کنید.

ارور a2 یخچال ال جی
علت:خرابی سنسور دیفراست 
رفع عیب: سیم های ارتباطی را بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید. میزان اهم سنسور را چک بکنید ‌.

 

ارور a3 یخچال ال جی
علت: اختلال در عملکرد دیفراست
رفع عیب: المنت های دیفراست را عوض کنید .

 

 

ارور یخچال ال جی مدل TF580B

ارور  ff یخچال ال جی
علت: ایراد فن اپراتور
رفع عیب: موتور فن اپراتور را بررسی کنید و برد کنترل و سیم کشی های مربوط به آن را چک بکنید .

 

ارور CF یخچال ال جی
علت: فن کندانسور دچار ایراد شده است .
رفع عیب: موتور فن کندانسور را بررسی کنید و برد کنترل و سیم کشی های مربوط به آن را چک بکنید .

 

ارور CD یخچال ال جی
علت: در ارتباطی که میان برد اصلی و صفحه نمایشی وجود دارد ، اختلالی رخ داده است .
رفع عیب: سیم کشی های مربوطه را بررسی نمایید و در صورت نیاز از تعمیرکار بخواهید که خطاهای یخچال ال جی را برایتان بر طرف کند .

 

ارور FS یخچال ال جی
علت: سنسور فریزر دچار ایراد شده است .
رفع عیب: سیم کشی های سنسور فریزر را چک کنید .

 

ارور rS یخچال ال جی
علت ارور rS یخچال ال جی : سنسور یخچال دچار ایراد شده است .
رفع عیب ارور rS یخچال ال جی : سیم کشی های سنسور یخچال را چک کنید .

 

ارور Fds یخچال ال جی
علت: سنسور دیفراست فریزر دچار اشکال شده است ‌.
رفع عیب: سنسور دیفراست فریزر را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

 

ارور rds یخچال ال جی
علت: سنسور دیفراست یخچال دچار اشکال شده است ‌‌.
رفع عیب: سنسور دیفراست یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

 

ارور HS یخچال ال جی
علت: سنسور رطوبت یخچال دچار اشکال شده است ‌.
رفع عیب: سنسور رطوبت یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

 

ارور IS یخچال ال جی
علت: سنسور یخ ساز دچار ایراد شده است .
رفع عیب: سنسور یخ ساز را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

 

ارور SS یخچال ال جی
علت: سنسور کشوی یخچال دچار ایراد شده است .
رفع عیب: سنسور کشوی یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

 

ارور rt یخچال ال جی
علت: دمای اتاق بیش از حد نرمال است .
رفع عیب: دمای اتاق را معتدل کنید .

 

ارور IT یخچال ال جی
علت: سیستم داخل یخ ساز دچار ایراد شده است .
رفع عیب: سیستم داخل یخ ساز را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

 

ارور gf یخچال ال جی
علت: فلومتر خطا داده است .
رفع عیب: فشار و جریان آب ورودی را بررسی کنید .

 

ارور dF یخچال ال جی
علت ارور dF یخچال ال جی : دیفراست دچار مشکل شده است ‌.
رفع عیب ارور dF یخچال ال جی : فیوز و هیتر دیفراست را بررسی کنید و اتصالات برد کنترل را چک کنید .

 

ارور dH یخچال ال جی
علت : دیفراست دچار مشکل شده است ‌.
رفع عیب: فیوز و هیتر دیفراست را بررسی کنید و اتصالات برد کنترل را چک کنید .

 

ارور IF یخچال ال جی
علت : فن یخ ساز مشکل پیدا کرده است .
رفع عیب: چک کنید که فن یخ ساز گیر نکرده باشد و همچنین سیم کشی و موتور فن را بررسی کنید .

 

 

ارور یخچال ساید بای ساید ال جی

ارور FS یخچال ساید بای ساید ال جی
علت: سنسور فریزر خطا داده است ‌.
رفع عیب: سنسور فریزر را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

 

ارور  rs یخچال ساید بای ساید ال جی
علت: سنسور یخچال خطا داده است .
رفع عیب: سنسور یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

 

ارور ds یخچال ساید بای ساید ال جی
علت ارور ds یخچال ال جی : سنسور دیفراست خطا داده است .
رفع عیب ارور ds یخچال ال جی : سنسور دیفراست را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

نمایندگی یخچال ال جی در اصفهان نیستیم اما تعمیرات تخصصی آن را در منزل شما انجام میدهیم

ارور dH یخچال ساید بای ساید ال جی
علت: دیفراست ضعیف شده است .
رفع عیب: دیفراست را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

 

ارور rf یخچال ساید بای ساید ال جی
علت: ایراد مربوط به فن فریزر است .
رفع عیب: فن فریزر را از نظر اشکلات مکانیکی و الکترونیکی چک کنید .

 

ارور CF یخچال ساید بای ساید ال جی
علت: ایراد مربوط به فن کندانسور است .
رفع عیب : فن فریزر را از نظر اشکلات مکانیکی و الکترونیکی چک کنید .

 

ارور CO یخچال ساید بای ساید ال جی
علت: این اخطار ، مربوط به خطای ارتباطی بین اجزاست .
رفع عیب: سیم کشی های مربوطه را بررسی نمایید و در صورت نیاز از تعمیرکار بخواهید که خطاهای یخچال ال جی را برایتان بر طرف کند .

 


راهنمای یخچال ال جی

هشدار هایی برای استفاده از یخچال فریزر ال جی 

با رعایت مواردی که در زیر گفته شده می توانید عمر یخچال خود را طولانی تر کنید

1 ) از اتصال چندین دستگاه به یک پریز برق خودداری کنید. بهتر است یک پریز مجزا برای یخچال ترتیب داده شود.
از گذاشتن وسایل برقی در قسمت نگهداری مواد غذایی اجتناب کنید مگر اینکه توسط سازنده مجوز آن داده شود.
2 ) بر روی یخچال فریزر خود وسیله ای قرار ندهید.
3 ) یخچال را درمقابل تابش مستقیم نور خورشید و رسیدن گرما قرار ندهید.
4 ) سیم­کشی برق را بیش از حد خم نکنید و از گذاشتن اجسام سنگین روی آن خودداری کنید زیرا باعث ایجاد خطر آتش سوزی می­شود زیرا باعث فشردگی سیم می شود.
5 ) از پاشیدن اسپری آب و مواد دیگر به سطح بیرونی و داخلی یخچال اجتناب کنید و آن را با موادی مانند بنزین تمیز نکنید.
6 ) اسپری قابل احتراق را در نزدیکی یخچال قرار ندهید.
در راهنمای فارسی یخچال ال جی در هنگام استفاده از یخچال الجی به یاد داشته باشید که اتصال به زمین برقرار است.و برای این کار از لوله گاز ،تلفن و لوله پلاستکی آباستفاده نکنید.
7 ) در صورت باز و بسته کردن شدید درب ها امکان دارد به دلیل افتادن موادغذایی قرار داده شده بر روی سبد پاها آسیب ببینند.
8 ) هنگام رعد و برقی یا حتی زمانی که از یخچال استفاده نمی کنید آن را از پریز بکشید.
9 ) اگر سیم برق آسیب دیده شود، آن را بلافاصله توسط سازنده یا سرور آن جایگزین کنید.
10 ) در صورتی که گاز نشت کرده باشد سریعا یخچال را از پریز کشیده و فضا را تهویه کنید.
11 ) در مخرن آب از مایعات گاز دار استفاده نکنید زیرا امکان نشت وجود دارد.
12 ) از داخل شدن کودکان به درون یخچال باید جلوگیری کرد.
13 ) مواد قابل انفجار یا قابل اشتعال را در یخچال نگهداری نکنید.
14 ) یخچال را دور از وسایل قابل اشتعال مانند اجاق گاز قرار دهید.
15 ) از نصب یخچال در معرض آب خودداری کنید.
16 ) دارو و همچنین مواد آزمایشگاهی را در داخل یخچال نگه داری نکنید.
17 ) اگر یخچال در آب فرو رفته است ابتدا قبل از استفاده کردن آن را بازدید فنی کنید.
18 ) خود را از در ، قفسه ها و مخزن آب آویزان نکنید.
19 )ذرات گرد و غبار و خاک را از روی دو شاخه پاک کنید وهمه ی دو شاخه را به داخل پریز فرو کنید.
20 ) هنگامی که می خواهید یخچال را تمیز کنید و با لامپ دستگاه را تعویض کنید دو شاخه ی یخچال را از پریز بکشید.
21 ) در جلوی مجاری تهویه چه در داخل و چه در خارج دستگاه نباید مانعی قرار بگیرد.
22 ) پیش از نگهداری غذا ،یخچال را 2 تا 3 ساعت خالی نگه دارید

راهنمای یخچال ال جی

 

نمایندگی تعمیر یخچال در اصفهان

 

 

 

 

 نمایندگی تعمیرات یخچال ال جی در اصفهان

اما حتما این سوال برای شما پیش آمده است که چرا به شهروندان اصفهانی توصیه می کنیم در زمان بروز عیب در یخچال ال جی تعمیرات را به نمایندگی تعمیرات یخچال ال جی در اصفهان بسپارید. برای یافتن پاسخ خود ادامه مقاله را با دقت مطالعه کنید:

 

1-   تعمیر توسط افراد مجرب و متخصص

این موضوع بسیار مهم است که تعمیر وسیله توسط چه کسانی انجام شود. در نمایندگی تعمیرات یخچال ال جی در اصفهان گروهی از متخصصین وسایل برقی که به سیستم طراحی ال جی نیز مسلط هستند فعالیت دارند که به صورت حرفه ای و با سرعت وسیله شما را تعمیر خواهند کرد.

 

2-   استفاده از قطعات اصل و باکیفیت

با توجه به این که در زمان تعمیر یخچال ممکن است به صلاح دید تعمیرکار نیاز به تعویض برخی از قطعات باشد، نمایندگی تعمیرات یخچال ال جی در اصفهان اصول اخلاق حرفه ای در کار را رعایت کرده و متعهد است که از قطعات ارجینال برای این منظور استفاده کند.

 

3-   ارائه خدمات براساس گارانتی

در صورتی که خرابی یخچال در زمان اعتبار زمانی گارانتی رخ بدهد، نمایندگی تعمیرات یخچال ال جی در اصفهان تمامی تعمیرات را بدون دریافت هزینه و با بهترین کیفیت ارائه خواهد کرد.

 

 

تعمیر لباسشویی ال جی در اصفهان

نمایندگی تعمیرات یخچال ال جی در اصفهان


تعمیرکاران حامی سرویس دارای تخصص های برودتی می باشند که این تضمین کننده تعمیرات یخچال فریزر ال جی در اصفهان می باشد.

تمامی تعمیرات یخچال فریزر ال جی در اصفهان در منزل شما و به صورت تخصصی انجام می گیرد.

بدون نیاز به جابجایی یا انتقال محصول به تعمیرگاه تعمیرات صورت می پذیرد.

ما در تعمیرگاه ال جی در اصفهان با استفاده از ابزار آلات استاندارد و به روز تکنسین های خود را تجهیز نموده ایم تا تعمیرات با بالاترین سطح استاندارد در منزل شما انجام شود.

زمانی که ما می خواهیم تعمیرات یخچال ال جی را در منزل شما انجام دهیم باید ابزار آلات دقیق و به روز و پرتابل داشته باشیم. با استفاده از مطالعات به روز ما توانسته ایم که این ابزار آلات را گردهم آوریم تا خدماتی که ارزنده یک ایرانی است را ارائه دهیم.

یخچال فریزرهای ال جی با توجه به کیفیت بسیار بالایی که دارند عموماً با مشکل خاصی روبرو نمی شوند.

عمده ترین عیب این دستگاه ها به این صورت است که دچار صدا و لرزش می‌شوند که این خرابی می‌تواند از فن های موجود در یخچال فریزر باشد که باید مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.

یخچال فریزرهای ال جی در انواع مدل های ساید بای ساید، کمبی و یخچال تک و فریزر تک تولید می شود.

هر کدام از مدل دستگاه ها روش عیب یابی آن به صورت جداگانه می باشد.

ما برای تشخیص این عیب ها به شما تکنسین‌های شرکت حامی سرویس را معرفی می نماییم.


 

 علت صدای جیر جیر یخچال ال جی

اگر یخچال فریزر ال جی شما صدای جیر جیر می دهد نشان از این است که فن کندانسور یخچال فریزر دچار مشکل شده است.
برای رفع این عیب حتماً باید فن فریزر را تعویض نمایید. تعمیرات فن باعث می‌شود که مجددا و پس از مدتی یخچال فریزر شما دچار این مشکل شود و اگر شما متوجه نشوید باعث می شود که موتور دستگاه از بین برود یا اینکه از سرما بیفتد.
این فن ها عموماً با برق ۲۲۰ ولت کار می کند و بایستی حتماً موارد ایمنی را قبل از تعویض فن کندانسور رعایت فرمایید.

5/5 (1 نظر)