چگونه نشت گاز سردکننده یخچال را برطرف کنیم؟

چگونه نشت گاز سردکننده یخچال را برطرف کنیم؟