چگونه یک خازن را در فریزر تخلیه بار کنیم؟

چگونه یک خازن را در فریزر تخلیه بار کنیم؟