تعمیرکار سیار یخچال در اصفهان

تعمیرکار سیار یخچال در اصفهان

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

  • در شهر های :شیراز ، اهواز ، اصفهان ، کرج ، تبریز ، رشت ، همدان میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

دوست گرامی که درحال خواندن این مطلب هستید،طبیعاتا یخچال فریزر شمامشکل پیدا کرده ونگران این موضوع هستیدکه چطوردستگاه رابارگیری کنید.

خدمات حامی سرویس

شماره تلفن تعمیرکار یخچال

جهت تعمیر یخچال خود میتوانید با شماره تماس : 03138330000 تماس حاصل فرمایید. 

تعمیر یخچال در منزل اصفهان

گروه حامی سرویس تعمیرات تخصصی یخچال فریزر را در منزل شما با بهترین ابزار آۀات در منزل شما انجام میدهد این تعمیرات شمال شارژ گاز یخچال فریزر و تعمیر برد یخچال فریزر و نصب انواع یخچال فریزر میباشد تمامی تعمیرات در منزل انجام میشود.

 

مزایای تعمیرکار سیار یخچال در اصفهان :

تعمیرات در محل :

شایدهم درآپارتمانی درطبقات بالا زندگی می کنید،یخچال فریزر داخل آسانسور نمی رودویامدیرساختمان هم اجازه نمی دهدکه یخچال با آسانسور حمل شود.ضمنابااین حجم کار ومشغله ها،وقت انتقال دستگاه به تعمیرگاه وبرگشت ونصب آن هم یکی ازدغدغه های شماست.

ضمن اینکه دراین نقل وانتقال هاامکان آسیب فنی وظاهری به دستگاه هم وجوددارد.

برای اینکه شما نخواهیدیخچال فریزرتان رابارگیری کنیدوبه تعمیرگاه ببرید.مابرای این موضوع برای شما فکری کردیم:مابهترین ابزارآلات پرتابل راتهیه کردیم تاتعمیرکاران مابتوانندآنها رابه منزل شمابیارندودرآشپزخانه شماودرکنارشما،درکمترین زمان وبابهترین کیفیت،یخچال فریزرشماراتعمیرکنندوبرای اینکه خیال شمامشتریان عزیزراحت باشد،حتی تعمیرات خود راگارانتی کنند.

تعمیرکار سیار یخچال در اصفهان

ارائه فاکتور رسمی :

تکنسین های مابرای اینکه ازاعتمادمشتریان عزیزسوء استفاده ای نشود،فاکتورهای رسمی دردو نسخه صادرمی کنند.یک نسخه آن برای شماست ویک نسخه هم برای مباحث مالیاتی ونظارتی به شرکت آمده وبایگانی می شود.

واحدنظارتی حامی سرویس هرهفته کلیه فاکتور هارابررسی می کندوچنانچه باتعرفه تعیین شده ازطرف اتحادیه مغایر باشد،مراتب بامشتری وتعمیرکارمطرح شده وهزینه اضافی به مشتری برگردانده می شود.

گارانتی خدمات :

مایک هفته بعدازاینکه کارتمام شدوتعمیرات یخچال فریزر شماجواب پس داد،باشماتماس می گیریم وتعمیرکار خودمان راهم ازلحاظ قیمت هاوهم ازلحاظ کیفیت تعمیرات وخدمات دهی که وظیفه ماست،ارزیابی می کنیم.

تعمیرات تکنسین های مادارای دو ماه گارانتی حامی سرویس است.

چنانچه به هردلیلی مشکل قبلی مجدداتکرار شده باشد،بااعزام مجددتعمیرکاربه محل،دستگاه ارزیابی وتعمیرات به طور کامل انجام می شود.اگرمشکل به دلیل سهل انگاری یااشکال درکارتکنسین ماتکرار شده باشد،هزینه ای بابت مراجعه دوم ورفع عیب ازمشتریان دریافت نخواهد شد.

ابزارآلات تخصصی و پرتابل :

دربحث تعمیرکار سیار یخچال در اصفهان ابزارآلات بسیار مهم هستند.ماسعی کردیم ابزارآلات استاندارد روزدنیارابرای تعمیرکاران خودمان تهیه کنیم.این ابزاربایدیک سری خصوصیات داشته باشند.

مشتریان گرامی اگرتعمیرکاری واردمنزل شما شده وابزارآلاتش استاندارد نباشد،امکان داردکه حتی خدای نکرده جان شماعزیزان رابه خطربیندازدویا آسیب جدی به دستگاه شما بزند.

مابرای جوشکاری نیازبه یک سری تجهیزات داریم که باکمترین حجم وبالاترین ایمنی واستاندارد،بتواننددرمنزل شماازآنها استفاده کنندبه طوری که آسیبی برای دستگاه ومحیط ایجادنکند.

تعمیرکار سیار یخچال در اصفهان

تعمیرات تخصصی و فوری :

تایمی که برای تعمیرات درمنزل می توان صرف کرد،محدودبوده ونسبت به کارگاه تایم کمتری هست.مابایدبتوانیم درمنزل شمانهایتا درعرض یک الی یک ساعت ونیم تعمیرات استانداردوکامل شامل نشت یابی وشارژ گازراانجام بدهیم.

این مستلزم استفاده ازگیج هایادرجه های بسیار حساس هست.دراین تایم کوتاه بایدلوله های داخل یخچال فریزر شما راهم کاملا وکیوم کنیم.این وکیوم حتمانیازبه دستگاه های مخصوص دارد.مواردزیادی دیدیم که بعضی ازهمکاران ماوکیوم رابا کمپرسوریخچال انجام می دهندکه این کار به هیچ وجه اصولی نیست وباعث می شود،موتوریخچال بعدازیک الی دوسال بسوزد.

برای همین ماازدستگاه وکیوم قدرت بالا درمنزل شما استفاده می کنیم.کارشناس مادرعرض 20 الی 30 دقیقه وکیوم استاندارد رابه طورکامل برروی قسمت مکانیزم یخچال انجام می دهد.این موضوع مهمی است که بایدبه آن توجه ویژه ای کرد.

زمانی که یخچال فریزر خراب می شودمواد غذایی شروع به فساد می کنندویک جورایی زندگی فلج می شود.به همین دلیل سرعت درتعمیرات خیلی مهم است.اینکه وقتی یخچال فریزر شماخراب می شود،بایک تماس،تعمیرکارسریعا به منزلتان بیایدوتعمیرات رابه صورت اصولی وصحیح انجام دهدکه مشکلی برای مواد غذایی شما ایجاد نشود،اطمینان وآسودگی خاطرشما مشتری عزیزراتامین می کند.

ارائه خدمات در تمام ساعات شبانه روز :

اگرتماس شما درتایم کاری باشدحتمادراولویت قرار می دهیم وسعی می کنیم باسرعت فوق العاده زیاداین مشکل رابرطرف کنیم.

  • تعمیرکار سیار یخچال در اصفهان
  • تعمیرکار سیار یخچال در اصفهان و حومه
  • تعمیرکار مجاز یخچال در اصفهان
  • تعمیرکار سیار یخچال در بهارستان
  • تعمیرکار سیار یخچال در شاهین شهر
  • تعمیرکار سیار یخچال در منطقه برخوار
  • تعمیرکار سیار یخچال در سپاهان شهر 
5/5 (6 نظر)