تعمیر ماشین لباسشویی پاکشوما در شیراز

تعمیر ماشین لباسشویی پاکشوما در شیراز

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

 • در شهر های :شیراز، اهواز، اصفهان، کرج میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

خرید لوازم خانگی برای هر خانمی شیرین و دوست داشتنیست …

لوازم خانگی زیباوکارآمدی که کارهای تکراری وروزمره مارابسیارآسان ترکرده اند.وسایلی که روزی جزو تجملات محسوب میشد ولی امروزه ازملزومات هرخانه ای ست.

برای زنان خانه دارخراب شدن هرکدام ازآن وسایل میتواندمانندیک کابوس باشد،فرض کنیدبرای فردابایدبه یک مهمانی خاص برویدوامروزبه سراغ ماشین لباسشویی می رویدتالباسهایتان رابرای فرداحاضرکنیدوبا ماشین لباسشویی خراب روبرو می شوید،پرازحس گیجی وسردرگمی؛به یادمی آوریدکه یک روزاین مطلب راخوانده ایدومااینجا بهترین شرکت تعمیراتی رابه شمامعرفی کرده ایم.

باآرامش خاطرباسامانه  ۰۳۱۹۱۰۰۲۰۰۳  شرکت حامی سرویس تماس گرفته ومشکل خودرامطرح می کنید.بعدازتماس باشرکت نزدیک ترین تکنسین به محل شما.باشماتماس گرفته ودراولین فرصت مشکل شما رارفع می کند.درحالی که شمااز بابت هزینه کنترل شده وبه صرفه تعمیرات وکیفیت تعمیرات بالاباضمانت۶ماهه،خیالتان راحت است.درآن روزخداراشکرمی کنیدکه امروزاین مطلب راخوانده ایدوباحامی سرویس آشناشده اید.

ارورها

خطاها و ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما:

 خطاهای ماشین لباسشویی پاکشوماهمان علائمی است که برروی نمایشگرآن نمایان می شود.باکمک این کدها می توان مشکل لباسشویی راراحت ترپیدا وبرطرف کرد.تعمیرکاران حرفه ای بادیدن این کدهامی توانندمشکل رابه سرعت تشخیص داده وآن رابرطرف کنند.پیشنهادمابه شمادرچنین مواقعی تماس باشرکت حامی سرویس است.تعمیرکاران حامی سرویس باتخصص درتعمیرات لوازم خانگی می توانندعلت خطارابه درستی تشخیص داده وهرچه سریع تر وکمترین هزینه ممکن آن رابرطرف کنند.

علت بروز ارور PE ماشین لباسشویی پاکشوما:

 • علت بروزاین خطا مربوط به خرابی هیدروستات است .

راه های رفع خطای PE لباسشویی پاکشوما:

 • جهت رفع این اروربایدهیدروستات واندازه مقاومت پایه هابررسی شودودرصورت سوخته یامعیوب بودن هیدروستات بایدآن راتعویض نمود.

علت بروز خطای OE ماشین لباسشویی پاکشوما:

 • این خطا مربوط به خرابی پمپ تخلیه لباسشویی ویا بردالکترونیکی آن است.

نحوه رفع خطای OE لباسشویی پاکشوما:

 • دراولین قدم بایدلوله تخلیه آب لباسشویی رابرای عدم گرفتگی چک کنید.دراقدام بعدی بایدتوسط تکنسین حرفه ای بررسی شده ومقدارمقاومت سیم پیچ ها اندازه گیری شود.درنهایت ممکن است پمپ یابردالکترونیکی نیازبه تعویض داشته باشد.

علت بروز خطای DE لباسشویی پاکشوما:

 • علل بروزاین ارورمی تواندخرابی یاسوختگی میکروسوییچ درب لباسشویی ویاخراب شدن بردالکترونیکی لباسشویی باشد.

نحوه رفع خطای  DE لباسشویی پاکشوما:

 • جهت رفع این خطا لازم است میکروسوییچ درب لباسشویی راچک کرده وبردالکترونیکی رابررسی کنید.

تعمیر ماشین لباسشویی پاکشوما در شیراز را با خیالی آسوده به ما بسپارید.ثبت پذیرش آنلاین

علت بروز خطای E10 لباسشویی پاکشوما:

علت بروز این ارور عدم آبگیری صحیح لباسشویی می باشد،که این امردلایل متعددی دارد:

 1. وجودمشکل درشیربرقی لباسشویی.
 2. وجود مشکل در هیدروستات لباسشویی.
 3. بسته بودن شیر آب لباسشویی.
 4. عدم وجود آب درون لوله.
 5. خم شدن شلنگ ورودی آب.
 6. وجود مشکل دربردلباسشویی.

نحوه رفع خطای E10 لباسشویی پاکشوما:

 • شیربرقی راچک کرده ودرصورت خراب بودن تعویض کنید.
 • تعویض هدروستات درصورت معیوب ویاسوخته بودن.
 • بررسی شیرآب واطمینان ازبازبودن آن ووجود آب درلوله.
 • پارگی وخم شدگی لوله آب رابررسی کنید.
 • چک کردن برد الکترونیکی وتعویض خازن های سوخته.

علت بروز خطای E12 لباسشویی پاکشوما:

 • دلیل بروزاین خطا پرشدن آب بیش ازحدظرفیت ماشین لباسشویی یاخراب بودن پمپ تخلیه ووجودمشکل درشیربرقی وقطع نشدن آب ورودی ودرنهایت عدم کارکردصحیح سنسورتشخیص میزان سطح آب می باشد.

نحوه رفع خطای E12 لباسشویی پاکشوما:

 •  درابتداشیربرقی رابررسی ودرصورت خرابی تعویض کنید.سپس عملکرد پمپ تخلیه رابررسی کنیدودرصورت معیوب بودن تعویض نمایید.درنهایت سنسورتعیین سطح آب رادرصورت معیوب بودن تعویض کنید.

علت بروز خطای E20 لباسشویی پاکشوما:

 • پمپ تخلیه خراب شده است یامدارپمپ دچارمشکل شده است.

نحوه رفع خطای E20 لباسشویی پاکشوما:

 • درابتدا پمپ تخلیه لباسشویی رابررسی کرده ودرصورت خرابی،آن راتعویض نمایید،سپس بررسی مدارپمپ تخلیه ومقدارمقاومت پمپ رااندازه بگیریدواگر سوخته بودآن راتعویض کنید.

علت بروز خطای E21 لباسشویی پاکشوما:

 • دلیل این ارورتخلیه نشدن آب ماشین لباسشویی است،که می توانددلایل متعددی داشته باشدمانندسوختن پمپ تخلیه یامسدودشدن شیلنگ تخلیه ویاوجودمشکل دربردلباسشویی.

نحوه رفع ارور E21 لباسشویی پاکشوما:

 • بردرابررسی کنیدودرصورت سوختگی تعویض یاتوسط تکنسین حامی سرویس تعمیرکنید.
 • پمپ تخلیه راچک‌ کرده ودرصورت لزوم آن راتعویض کنید.
 • شیلنگ تخلیه رابررسی نموده وازعدم وجوداجسام خارجی ومسدودیت آن مطمئن شوید.

علت بروز خطای E30 لباسشویی پاکشوما:

 • علت بروزاین ارورمی تواند مسدودشدن درب لباسشویی،سوختگی میکروسوییچ درب لباسشویی ویاخراب شدن بردالکترونیکی آن باشد.

نحوه رفع خطای E30 لباسشویی پاکشوما:

 • درابتدامطمئن شویدکه عامل خارجی مانع بسته شدن درب نشده است.سپس میکروسوییچ رابررسی ودرصورت لزوم تعویض کنیدودرنهایت عملکرد بردوارتباط میان برد ودرب راچک نمایید.

تعمیر ماشین لباسشویی پاکشوما در شیراز را با خیالی آسوده به ما بسپارید. ثبت پذیرش آنلاین

علت بروز خطای E36 لباسشویی پاکشوما :

 • علت بروزاین ارورمی تواندگرم نشدن آب لباسشویی باشد ویا المنت یاهیتر آن مشکل داشته باشدوآخرین دلیل مداربرد خراب شده باشد.

نحوه رفع خطای E36 لباسشویی پاکشوما:

 •  المنت وهیتر لباسشویی رابررسی کرده،ودرصورت خرابی،آنها راتعویض کنید.
 •  بردماشین لباسشویی راچک کرده ودرصورت خراب بودن،آنراتعویض ویاتعمیر کنید.

بروز خطای E31 لباسشویی پاکشوما:

 • علت بروزاین ارورعدم قفل شدن درب ماشین لباسشویی ووجودمشکل درمیکروسوییچ واتصالات مرتبط باآن است.

نحوه رفع خطای E31 لباسشویی پاکشوما:

 • اتصالات مربوط به میکروسوییچ رابررسی کرده ودرصورت خراب بودن آن راتعویض کنید.

علت بروز خطای E33 لباسشویی پاکشوما:

 • دراین ارورسنسور سطح آب رابه درستی تعیین نمی کندوممکن است خراب شده باشد.

نحوه رفع خطای E33 لباسشویی پاکشوما :

 • بررسی سنسور سطح آب وتعویض آن درصورت خراب بودن.

علت بروز خطای E34 لباسشویی پاکشوما: