علت تخلیه نکردن آب لباسشویی

علت تخلیه نکردن آب لباسشویی