تعمیر یخچال وستینگ هوس در اهواز

تعمیر یخچال وستینگ هوس در اهواز نمایندگی وستینگ هوس در اهواز

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

 • در شهر های :شیراز ، اهواز ، اصفهان ، کرج ، تبریز ، رشت ، همدان میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

شماره تلفن نمایندگی وستینگ هوس

در حال حاضر شماره ای از نمایندگی وستینگ هوس نیافتیم.

همه ماازاهمیت وجودآشپزخانه،آگاه هستیم ومی دانیم که آشپزخانه،قلب خانه است.

اگرازیک خانم بپرسیدکه زندگی بدون یخچال چگونه است.چه پاسخی می دهد؟ازآنجایی که خانم هازمان زیادی ازروز رادرآشپزخانه می گذرانند،قطعاتصور آشپزخانه بدون یخچال بسیارسخت خواهدبود.

بسیاری ازافرادی که قصدخرید لوازم منزل دارند،دست برروی گران ترین ومشهور ترین برندها می گذارندوتصورمی کننداینگونه لوازم به هیچ عنوان دچار مشکل نمی شوند.

هرچندکه هروسیله ای بااستفاده صحیح،کیفیت اولیه خودرامی‌تواندحفظ کند.امادرحقیقت،شمابایدهمواره آمادگی لازم راداشته باشیدتاخراب شدن دستگاه خودرابپذیرید.

اگر یخچال وستینگ هوس ماایراد پیدا کرد،کدام مرکزتعمیراتی در اهواز می تواندبرای تعمیر مناسب باشد؟

شرکت حامی سرویس ،باارائه خدماتی چون سرویس های دوره ای،نصب وتعمیرات انواع لوازم خانگی،فعالیت داردومی تواندبهترین انتخاب باشد.

تعمیرات و تعویض قطعات معیوب واستفاده ازقطعه اورجینال،شامل گارانتی ۶۰ و ۲۰ روزه می باشد.همچنین ارسال فاکتورآنلاین برای مشتری،جزءعملکرد شرکت حامی سرویس قرارداردتااصول مشتری مداری به بهترین نحو خود،انجام شود.

درصورتی که یخچال وستینگ هوس شماایرادپیداکرده است،برای تعمیر یخچال وستینگ هوس در اهواز باشماره ۹۱۰۰۲۰۰۳-۰۳۱ تماس حاصل فرماییدتا تعمیرکار برندمربوطه درمنزل شماحضور پیداکندونسبت به تعمیردستگاه معیوب،اقدام نماید.لازم به ذکراست که تمامی هزینه های دریافتی،براساس تعرفه های اتحادیه ،برآورده می شود.

تعمیر یخچال وستینگ هوس در اهواز

نمایندگی تعمیر یخچال وستینگ هوس در اهواز :

توجه داشته باشیدکه شرکت حامی سرویس،نمایندگی تعمیر یخچال وستینگ هوس در اهواز نمی‌باشد.اماتیم ما،جهت تعمیرات تخصصی،آماده خدمت رسانی به مردم می باشد.

برنامه ها و قابلیت های یخچال وستینگ هوس :

صفحه نمایش در یخچال وستینگ هوس :

هرکدام ازبرنامه های موجودروی نمایشگرلمسی یخچال وستینگ هوس،کارکردمتفاوتی دارندوباانتخاب هریک،می توانیدآن رابرروی دستگاه اعمال کنید.

قابلیت Dispensing Pedal در یخچال وستینگهاوس :

 • تنهابافشردن لیوان به پدال آبریز یخچال،می توانیدآب خنک بنوشید.
 • همچنین باانتخاب قابلیت هایی که برروی نمایشگر دستگاه وجوددارد،می توانیدیخ خردشده نیزدریافت نمایید.

دکمه Lighting در یخچال فریزر وستینگ هوس :

 • بالمس این دکمه،فضای اطراف آبریز روشن می شودتادرتاریکی شب،استفاده شماازآن راحت ترباشد.

برنامه ها و قابلیت های یخچال وستینگ هوس

برنامه Quick Freeze در یخچال وستینگهاوس :

 • زمانی که حجم زیادی ازموادغذایی راداخل یخچال قرارمی دهید،ازاین دکمه استفاده کنید.
 • دراین مدت،کمپرسور دستگاه به طور مداوم کارمی کندتاسرمای سریع،باعث خنک شدن موادغذایی درون یخچال شود.بعدازگذشت ۹۰ دقیقه این قابلیت به طورخودکارخاموش می شود.
 • امادرهرحال شمامی توانیدبافشردن این کلید،درهرزمان که بخواهیدآن رامتوقف کنید.

اگرمشکلی در یخچال خودمشاهده می کنید،باشرکت حامی سرویس تماس بگیرید.دانش گسترده تکنسین های شرکت حامی سرویس در اهواز،عامل مهمی است که تعمیر یخچال وستینگ هوس شماراممکن می‌سازد.

برنامه Drink Chill در یخچال وستینگ هوس:

 • برای خنک کردن نوشیدنی درزمان کوتاه مورداستفاده قرارمی گیرد.
 • شمامی توانیدباانتخاب ۱ تا ۳۰ دقیقه،تایمر رافعال کنیدونوشیدنی موردنظرخودرادر قراردهید.
 • بعدازپایان این مدت،دستگاه آلارم می دهد.پس ازاتمام فرآیند،مجددااین دکمه رالمس کنیدتاخاموش شود.

کلید Temperature Adjustدر یخچال وستینگهاوس :

 • دکمه ای جهت تنظیم دمای یخچال تعبیه شده است.
 • برای افزایش دما + رالمس کنید.همچنین کاهش دمانیزباعلامت – میسر می شود.دمای یخچال،نبایدفقط روی یک حالت قراربگیرد.باتوجه به میزان پربودن یخچال وشرایط آب وهوا بایدآن راتنظیم نمایید.

برنامه Door Alarm در یخچال فریزر وستینگ هوس :

 • یخچال وستینگ هوس ،مجهزبه آلارم می باشد.اگردرب دستگاه بیش ازسه دقیقه بازبماند،این هشداربه صدادرمی آید.
 • برای برطرف کردن زنگ،هرگونه مانعی که موجب بازماندن درب یخچال شده است،بایدموردبررسی قراربگیرد.

توجه داشته باشید که سرویس های دوره ای لوازمی مانند یخچال ، امر مهمی است که برای جلوگیری از خراب شدن آن ها لازم است انجام دهید.

5/5 (5 نظر)