علت جمع شدن آب کف یخچال چیست؟

علت جمع شدن آب کف یخچال چیست؟