دیفراست دستی
برنامه دیفراست را می توان به صورت دستی فعال نمود  .
Lock دکمه را فشار دهید. 
Freezer Set دکمه  را فشرده و درهمان حالت نگه دارید. 
دکمه 5 Refrigerator Set  را بار فشار دهید.

نمایندگی بوش اصفهان کجاست؟

ترفتد های تخصصی ساید بوش

ترفتد های تخصصی ساید بوش

برد الکترونیکی روی دستگاه تعبیه شده است .

دکمه کوتاه نمودن زمان کارکرد کمپرسور

زمان کار دستگاه را کوتاه می کند .  بعنوان مثال زمان تاخیر برای روشن شدن کمپرسور، تاخیر زمانی فن و غیره را با فشردن این دکمه 1 دقیقه کاهش می دهید . 

نگهداشتن ممتد این دکمه هر 2ثانیه یکبار  1دقیقه کاهش میدهید.

 بیشترین زمان قابل کاهش 30 دقیقه می باشد.


روش تست محفظه متغیر در یخچال

روش تست محفظه متغیر در یخچال

برنامه تست :

دکمه Select را به مدت 2 دارید ثانیه نگه . ده دمای داخل محفظه نمایش دادهخواهد شد.
 مجددا دکمه دهید Select را فشار . عبارت شد OP نمایش داده خواهد و دریچه هوای محفظه باز می شود.
دکمه دهید Select را دوبار فشار . عبارت و CL نمایش داده خواهد شد .درچه هوای محفظه بسته می شود.
به طور اتوماتیک بعد از 20 ثانیه دستگاه از برنامه تست خارج می شود.

ترفتد های تست سریع ساید بوش

5 دستورالعمل
برنامه تست
ورود به برنامه تست :
دکمه Lock را فشار دهید.   
دکمه تنظیم Freeze Set  را فشرده و در همان حالت نگه دارید.
 دکمه Super Freeze را  5 بار فشار دهید.
دکمه Freezer Set  را رها نمایید.
دکمهFreezer Set را فشار دهید تا مراحل مختلف تست انجام گردد.  
خروج از برنامه تست :
دکمه Lock  را به مدت 4 ثانیه نگه دارید.
اگر دکمه ای به مدت 4 دقیقه فشرده نشود دستگاه به کار عادی خود باز خواهد گشت.
مراحل تست عملیات انجام شده

تست مود یخچال بوش

مقدار سنسور یخساز در دما های مختلف

اهم سنسور بوش

مقدار سنسور در دما های مختلف

اهم سنسور بوش در دمای مختلف

آموزش روش استفاده از یخچال ساید بوش

آموزش روش استفاده از یخچال ساید بوش

دکمه تنظیم دمای فریزر بوش

دکمه set سمت چپ مربوط به تنظیم دمای فریزر میباشد که محدوده دمای آن از منفی ۲۲ تا منفی ۱۶ درجه سانتیگراد می باشد .

دمای پیش فرض انتخابی آن منفی۱۹ درجه سانتیگراد می باشد. 


دکمه تنظیم دمای یخچال بوش

دکمه set سمت راست مربوط به تنظیم دمای یخچال میباشد که محدوده دمای آن از منفی 2 تا منفی 8 درجه سانتیگراد می باشد .

دمای پیش فرض انتخابی آن منفی 4 درجه سانتیگراد می باشد. 


  دکمه Super Cool ساید بوش

 

سردترین دمای قابل تنظیم با فشردن این دکمه تنظیم می گردد.
سردترین دمای قسمت یخچال 2 درجه سانتیگراد می باشد.
با فشرده شدن مجدد این دکمه برنامه سوپر کول خاموش خواهد شد.


دکمه Super Freeze  ساید بوش

دکمه super در فریزر بوش

سردترین دمای قابل تنظیم فریزر با فشردن این دکمه تنظیم می گردد.
– سردترین دمای قسمت فریزر 22 درجه سانتیگراد می باشد.
با فشرده شدن مجدد این دکمه برنامه سوپر فریزر خاموش خواهد شد.


دکمه Dispenser ساید بوش

سه حالت استفاده با فشردن این دکمه امکان پذیر است :
آب آشامیدنی، یخ خورد شده و یخ قالبی
یک ساعت فشرده نشود دستگاه به طور پیش فرض به حالت اگر هیچ دکمه ای در مدت
آب آشامیدنی تغییر وضعیت خواهد داد.


 دکمه Ice MakerLock ساید بوش

غیر فعال شده و دستگاه فقط آب آشامیدنی Dispenser با فشرده شدن این دکمه، دکمه
تحویل خواهد داد.
این دکمه یخساز دستگاه را نیز خاموش خواهد کرد.


دکمهLock ساید بوش

این دکمه تمام کلیدهای صفحه کلید را قفل خواهد نمود.


دکمه Water Filter Reset ساید بوش

بعد از تعویض فیلتر این دکمه را 3 ثانیه نگه داشته تا آلارم فیلتر حذف شود.

سیستم توزیع هوا و گردش هوای ساید بوش

سیستم توزیع هوا و گردش هوای ساید بوش

این دستگاه از یک مدار خنک کننده به همراه سیستم گردش هوای درون کابین تشکیل شده
است.  

اواپراتور دستگاه در قسمت فریزر تعبیه شده است .
فن قسمت یخچال هوای سرد درون یخچال را تامین می کند .

این فن زمانی روشن می شود که سنسور درون یخچال به دستگاه اعلام کند هوای درون یخچال احتیاج به خنک شدن دارد .
هوا از طریق دریچه های پشت کشو ها به اواپراتور باز می گرد .

دیفراست دستی
برنامه دیفراست را می توان به صورت دستی فعال نمود  .
Lock دکمه را فشار دهید. 
Freezer Set دکمه  را فشرده و درهمان حالت نگه دارید. 
دکمه 5 Refrigerator Set  را بار فشار دهید.

محل قرار گیری سنسور های محیطی یخچال و فریزر و سنسور دیفراست در تصویر مشخص است.

محل قرارگیری سنسور دیفراست

سنسور دیفراست بوش

سنسور دیفراست بوش

ارور های یخچال حایر

5/5 (1 نظر)