راهنمای عیب یابی یخ ساز

از این چارت برای شناسایی مشکلات یک یخ ساز استفاده کنید.

نشانهبررسی
یخ زیادی تولید شده یا تولید یخ متوقف نمی شود·       بازوی قطع کننده را بررسی کنید

·       سوئیچ قطع کننده را تست کنید

یخ تولید نمی شود·       بازوی قطع کننده را بررسی کنید

·       شیر تامین آب را بررسی کنید

·       خط تامین آب را بررسی کنید

·       سوئیچ قطع کننده را بررسی کنید

·       دمای فریزر را بررسی کنید

·       دنده بیرون انداز (اجکتور) را بررسی کنید

·       موتور بیرون انداز را بررسی کنید

·       گرم کننده قالب یخ را بررسی کنید

·       سوئیچ نگهدارنده را بررسی کنید

·       سوئیچ ورودی آب را بررسی کنید

·       ترموستات را بررسی کنید

·       شیر ورودی آب را بررسی کنید

تکه های یخ بسیار کوچک یا بسیار بزرگ هستند یا یخ کافی وجود ندارد·       کنترل اندازه یخ را تنظیم کنید

·       شیر تامین آب را بررسی کنید

·       خط تامین آب را بررسی کنید

·       سوئیچ ورودی آب را بررسی کنید

·       شیر ورودی آب را بررسی کنید

یخ بیرون نمی آید·       دنده بیرون انداز را بررسی کنید

·       موتور بیرون انداز را بررسی کنید

·       سوئیچ نگهدارنده را بررسی کنید

·       ترموستات را تست کنید

·       گرمکن قالب یخ را بررسی کنید

یخ مزه بدی دارد·       سینی یخ را بشویید

·       غذای مانده را خارج کنید

·       بخش داخلی یخچال و فریزر را بشویید

·       شیر ورودی آب را بررسی کنید

·       فیلتر آب یخچال را تعویض کنید

·       فیلتر خط تامین آب را در صورتی که فریزر چنین فیلتری ندارد، نصب کنید.

یخ تغییر رنگ داده است·       شیر ورودی آب را بررسی کنید

·       خط تامین آب را تخلیه کنید

·       سینی قالب یخ را تمیز کنید

·       فیلتر خط تامین آب را در صورتی که فریزر چنین فیلتری ندارد، نصب کنید.

آب چکه می کند·       تراز بودن یخچال را بررسی کنید

·       تراز بودن یخ ساز را بررسی کنید

·       تنظیم بودن ظرف پر شدن را بررسی کنید

·       خط تامین آب را بررسی کنید

·       سوئیچ ورودی آب را بررسی کنید

·       شیر ورودی آب را بررسی کنید