راهنمای عیب یابی یخ ساز

از این چارت برای شناسایی مشکلات یک یخ ساز استفاده کنید.

نشانه بررسی
یخ زیادی تولید شده یا تولید یخ متوقف نمی شود ·       بازوی قطع کننده را بررسی کنید

·       سوئیچ قطع کننده را تست کنید

یخ تولید نمی شود ·       بازوی قطع کننده را بررسی کنید

·       شیر تامین آب را بررسی کنید

·       خط تامین آب را بررسی کنید

·       سوئیچ قطع کننده را بررسی کنید

·       دمای فریزر را بررسی کنید

·       دنده بیرون انداز (اجکتور) را بررسی کنید

·       موتور بیرون انداز را بررسی کنید

·       گرم کننده قالب یخ را بررسی کنید

·       سوئیچ نگهدارنده را بررسی کنید

·       سوئیچ ورودی آب را بررسی کنید

·       ترموستات را بررسی کنید

·       شیر ورودی آب را بررسی کنید

تکه های یخ بسیار کوچک یا بسیار بزرگ هستند یا یخ کافی وجود ندارد ·       کنترل اندازه یخ را تنظیم کنید

·       شیر تامین آب را بررسی کنید

·       خط تامین آب را بررسی کنید

·       سوئیچ ورودی آب را بررسی کنید

·       شیر ورودی آب را بررسی کنید

یخ بیرون نمی آید ·       دنده بیرون انداز را بررسی کنید

·       موتور بیرون انداز را بررسی کنید

·       سوئیچ نگهدارنده را بررسی کنید

·       ترموستات را تست کنید

·       گرمکن قالب یخ را بررسی کنید

یخ مزه بدی دارد ·       سینی یخ را بشویید

·       غذای مانده را خارج کنید

·       بخش داخلی یخچال و فریزر را بشویید

·       شیر ورودی آب را بررسی کنید

·       فیلتر آب یخچال را تعویض کنید

·       فیلتر خط تامین آب را در صورتی که فریزر چنین فیلتری ندارد، نصب کنید.

یخ تغییر رنگ داده است ·       شیر ورودی آب را بررسی کنید

·       خط تامین آب را تخلیه کنید

·       سینی قالب یخ را تمیز کنید

·       فیلتر خط تامین آب را در صورتی که فریزر چنین فیلتری ندارد، نصب کنید.

آب چکه می کند ·       تراز بودن یخچال را بررسی کنید

·       تراز بودن یخ ساز را بررسی کنید

·       تنظیم بودن ظرف پر شدن را بررسی کنید

·       خط تامین آب را بررسی کنید

·       سوئیچ ورودی آب را بررسی کنید

·       شیر ورودی آب را بررسی کنید

 

 

‫5/5 ‫(2 نظر)