راهنمای عیب یابی یخ ساز

از این چارت برای شناسایی مشکلات یک یخ ساز استفاده کنید.

 

نشانه بررسی
یخ زیادی تولید شده یا تولید یخ متوقف نمی شود
 • بازوی قطع کننده را بررسی کنید
 • سوئیچ قطع کننده را تست کنید
یخ تولید نمی شود
 • بازوی قطع کننده را بررسی کنید
 • شیر تامین آب را بررسی کنید
 • خط تامین آب را بررسی کنید
 • سوئیچ قطع کننده را بررسی کنید
 • دمای فریزر را بررسی کنید
 • دنده بیرون انداز (اجکتور) را بررسی کنید
 • موتور بیرون انداز را بررسی کنید
 • گرم کننده قالب یخ را بررسی کنید
 • سوئیچ نگهدارنده را بررسی کنید
 • سوئیچ ورودی آب را بررسی کنید
 • ترموستات را بررسی کنید
 • شیر ورودی آب را بررسی کنید
تکه های یخ بسیار کوچک یا بسیار بزرگ هستند یا یخ کافی وجود ندارد
 • کنترل اندازه یخ را تنظیم کنید
 • شیر تامین آب را بررسی کنید
 • خط تامین آب را بررسی کنید
 • سوئیچ ورودی آب را بررسی کنید
 • شیر ورودی آب را بررسی کنید
یخ بیرون نمی آید
 • دنده بیرون انداز را بررسی کنید
 • موتور بیرون انداز را بررسی کنید
 • سوئیچ نگهدارنده را بررسی کنید
 • ترموستات را تست کنید
 • گرمکن قالب یخ را بررسی کنید
یخ مزه بدی دارد
 • سینی یخ را بشویید
 • غذای مانده را خارج کنید
 • بخش داخلی یخچال و فریزر را بشویید
 • شیر ورودی آب را بررسی کنید
 • فیلتر آب یخچال را تعویض کنید
 • فیلتر خط تامین آب را در صورتی که فریزر چنین فیلتری ندارد، نصب کنید.
یخ تغییر رنگ داده است
 • شیر ورودی آب را بررسی کنید
 • خط تامین آب را تخلیه کنید
 • سینی قالب یخ را تمیز کنید
 • فیلتر خط تامین آب را در صورتی که فریزر چنین فیلتری ندارد، نصب کنید.
آب چکه می کند
 • تراز بودن یخچال را بررسی کنید
 • تراز بودن یخ ساز را بررسی کنید
 • تنظیم بودن ظرف پر شدن را بررسی کنید
 • خط تامین آب را بررسی کنید
 • سوئیچ ورودی آب را بررسی کنید
 • شیر ورودی آب را بررسی کنید

نکات و توصیه های مربوط به یخچال

 

راهنمایی عیب یابی یخساز

راهنمایی عیب یابی یخساز

5/5 (8 نظر)