تعمیر ماشین لباسشویی حایر در شیراز

تعمیر ماشین لباسشویی حایر در شیراز

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

 • در شهر های :شیراز، اهواز، اصفهان، کرج میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

یک روزجمعه باصدای ماشین لباسشویی:

تصورکنید صبح روزجمعه،روی تخت چوبی باصدای قناری وگنجشک های جمع شده دردرخت چنارکوچه،کنارحوض وسط حیاطی که آبپاشی شده،نسیم خنک وعطربهارنارنج خانه همسایه،تصویردلنواز گل های شمع دانی وپیچ امین الدوله نشسته اید.چای گرم وشیرینی می نوشیدکه ناگهان توپ پسرهفت ساله تان مستقیم فنجان چای راهدف گرفته ولباستان راکثیف می کند،نمی خواهیددلش رابشکنید وبدون اعتراض به سمت ماشین لباسشویی می رویدولی بااعداد وحروف عجیبی روی نمایشگرلباسشویی مواجه می شوید،درابتدا سردرگم وکلافه می شوید ولی یادتان باشدکه شماگروه حامی سرویس رادرکنارخوددارید.

گروه حامی سرویس باتعمیرات حرفه ای لوازم خانگی درمنزل شماحس امنیت وآرامش رابه شماهدیه می کند.

 

تعمیر لباسشویی درشیراز

 

روش گرفتن خدمات ازحامی سرویس:

شما می توانیدازطریق تماس باسامانه ۰۳۱۹۱۰۰۲۰۰۳ سفارش خودراثبت کرده،سپس شرکت حامی سرویس پذیرش شما رابه نزدیکترین تکنسین به آدرس شمامی فرستد.تعمیرکارمتخصص باشماتماس گرفته ودرموردمشکل شمااطلاعات کسب می کند،سپس باقطعات لازم درمنزل شماحضورپیداکرده وتعمیرات راانجام می دهد.

پس ازتعمیرات تمامی قطعات کهنه به مشتری تحویل داده می شود وقطعات جدیدبه مدت ۲۰ روزگارانتی دارد؛درصورتیکه قطعه نامرغوب یامشکلی داشته باشدبصورت رایگان تعویض می شود.

تعمیر ماشین لباسشویی آبسال در شیراز کجا انجام میشود؟

دسترسی آسان وسریع به تکنسین های حامی سرویس همچنین کیفیت تعمیرات وقطعات تعویضی وضمانت،این شرکت رابه بهترین گزینه برای تعمیرات لوازم خانگی تبدیل کرده است.

نمایندگی لباسشویی حایر در شیراز کجاست؟؟

دردنیای دیجیتال امروزی که دستگاه های هوشمند جایگاه ویژه ای رادرزندگی روزمره انسان هاپیدا کرده اند،نیازبه دانش استفاده ازاین دستگاه هاورفع مشکلات وخرابی های احتمالی غیرقابل انکار است.یکی ازدستگاه هایی که امروزه استفاده از آن ازواجبات بوده،ماشین لباسشویی است.

مشکل هایی که درماشین های لباسشویی به وجودمی آید.گاهی اوقات باکمی اطلاعات درموردعلت بروز آن قابل حل است وگاهی نیازبه تعمیرکاران حرفه ایی ومتخصص دارد.متخصصین حرفه ایی که معنی تمام خطاهای نمایان شده برنمایشگر ماشین لباسشویی رابدانند وتوانایی رفع مشکل راداشته باشند.

ارورها

کدهای خطای ماشین لباسشویی حایر :

استفاده کنندگان ازماشین لباسشویی حایر،بااطلاع ازخطاهای آن می توانندبهترازماشین لباسشویی استفاده کنندومشکلات کوچک راتشخیص داده وخودشان آن رابرطرف کنند.

خطای ERR1 لباسشویی حایر :

درزمان بروزاین خطاهیچ چراغی روشن نشده وعلت های آن شامل:

 • بازماندن یابسته نشدن به طورکامل درب ماشین لباسشویی.
 • وجودمشکل درآهنربای درب لباسشویی.
 • وجودمشکل ویاجابجایی درسیم های مغناطیس درب لباسشویی.
 • عدم اتصال صحیح  فیش برد دستگاه.
 • وجودمشکل دربرد لباسشویی.
 • مشکل در میکروسوییچ درب لباسشویی…
 • مانعی جلوی بسته شدن درب را میگیرد.
 • عدم ارتباط صحیح میان بردودرب ماشین لباسشویی.

نحوه رفع کد خطای ERR1 لباسشویی حایر :

 1. دراولین اقدام بایدبسته بودن درب لباسشویی رابه طور کامل بررسی نمایید.
 2. اتصال به برق لباسشویی راچک کنید.
 3. قفل درب لباسشویی و PCB  رابررسی کنید.
 4.  سیم رابط میان برددستگاه بادرب ماشین لباسشویی راچک کنید.

بروز خطای ERR2 لباسشویی حایر :

درزمان بروزاین خطا لباسشویی بعدازیک دقیقه هرچهارثانیه دوبارچشمک می زند.

ازعلت های بروز این خطا می توان به:

 • پیچ خوردگی یامسدودیت لوله تخلیه آب.
 •  کثیف بودن فیلترتخلیه پمپ آب.
 • عدم اتصال صحیح فیش های مربوط به پمپ تخلیه آب.
 • پمپ تخلیه خراب است وباید تعمیرشود.
 • وجود مشکل درسنسور سطح آب.
 • وجود مشکل درPCB لباسشویی.
 • شیربرقی دچارمشکل شده است.

نحوه رفع خطای ERR2 لباسشویی حایر :

 • تک تک قطعاتی که دربالا نام برده شد رابررسی کرده ودرصورت مشکل تعمیریاتعویض کنید.
 • اول پمپ تخلیه آب رابررسی کنید.
 • بعد به سراغ  سیم های اتصال رفته وازسلامت واتصال صحیح آنها اطمینان حاصل کنید.
 • مسدودیت فیلتر تخلیه آب رادر صورت وجود ازبین ببرید.
 • برای جلوگیری از ورود بیش از حد آب به دستگاه باید شیر برقی راچک کنید.
 • باز بودن لوله فاضلاب رابررسی کنید.
 • سلامت سنسور سطح آب رابررسی کنید.

بروز خطای ERR3 لباسشویی حایر :

 • درهنگام بروزاین خطاچراغ ها هرچهار ثانیه،سه بارچشمک می زنند.
 • علت بروز این ارورمی تواند ایرادیاعدم اتصال ویامشکل درفیش های سنسور حرارتی یاخرابی خودسنسور حرارتی وایراد دراتصال فیش های برددستگاه،باشد.

نحوه رفع خطای ERR3  لباسشویی حایر:

 • اولین اقدام بررسی سنسوردماواطمینان ازسلامت عملکرد واتصالات آن است،سپس ازسلامت سیم ها وبرقراری اتصال صحیح آنها اطمینان حاصل کنیدودرنهایت برددستگاه راهم بررسی کنید.

تعمیر ماشین لباسشویی حایر در شیراز

بروز خطای ERR4 لباسشویی حایر :

 • درزمان بروز این خطا چراغ هاهرچهار ثانیه،چهاربارچشمک می زند.
 • ازدلایل بروزاین خطا می توان به وجود مشکل درالمنت حرارتی یاعدم اتصال صحیح آن،حجم بیش ازحدلباس ها درلباسشویی وایجاد حرارت بیشترازاندازه استاندارد،اشاره کرد.

نحوه رفع خطای ERR4 لباسشویی حایر :

 • ازآنجایی که بروزاین خطا مرتبط باعدم گرم شدن المنت ماشین لباسشویی است،برای رفع آن بایددرابتداحجم لباسها راکم کرده اگراروربرطرف نشد؛المنت حرارتی رابررسی کنیدودرصورت وجودخرابی،تعمیرویاتعویض کنید،ودرنهایت درصورت نیاز سیم های اتصالات راچک کرده وترمیستور راهم بررسی کنید.

ارور های ماشین لباسشویی

بروز خطای ERR5 لباسشویی حایر:

 •  درزمان بروزاین خطاپس ازگذشت هشت دقیقه،هرچهارثانیه پنج بارچشمک می زند.
 • ازدلایل بروزاین خطا می توان به بسته بودن شیرورودی آب وکافی نبودن آب موجود دردرام لباسشویی ویاکم بودن فشار آب به دلیل پیچش ویامسدودیت درلوله ورودی لباسشویی،درنهایت نقص هیدروستات،اشاره کرد.

نحوه رفع خطای ERR5 لباسشویی حایر:

 • جهت رفع ارورابتدابایدنشتی راچک کرد.سپس میزان وفشار آب ورودی رااندازه گرفت،بعدسلامت سیم های اتصال شیربرقی رابررسی کنید،درنهایت سنسورسطح آب وپمپ تخلیه لباسشویی رابررسی کنید.

تعمیر ماشین لباسشویی حایر در شیراز

بروز خطای ERR6 لباسشویی حایر:

 • درزمان بروزاین خطاچراغ های لباسشویی هرچهارثانیه،شش بارچشمک می زند.
 • دلایل بروزازخطا :
 1. بردالکتریکی لباسشویی ازکار افتاده یادچارشکستگی شده است.
 2. عدم اتصال صحیح فیش های برد لباسشویی.
 3. وجود نقص در موتور،ماشین لباسشویی.

نحوه رفع خطای ERR6 لباسشویی حایر:

 • ازآنجایی که بروزاین خطابه دلیل وجودمشکل درسنسورسرعت موتوراصلی لباسشویی است.
 • ابتدابایدحجم لباس های داخل ماشین لباسشویی راکم کنید؛سپس سنسورسرعت موتور،سیم هاواتصالات رابررسی کنید ودرنهایت کیفیت عملکرد برد راچک نمایید.

بروز خطای ERR7 لباسشویی حایر:

 • بروزاین خطادرلباسشویی موجب می شودکه چراغ های ماشین هرچهار ثانیه،هفت بارچشمک بزنند.
 • ازدلایل بروزاین خطامی توان به وجودنقص وگرم شدن بیش ازحدموتور ماشین لباسشویی  یامشکل درکانکتورآن،عدم اتصال صحیح  فیش های برددستگاه ودرنهایت بروز مشکل عملکردی دربردماشین لباسشویی اشاره کرد.

نحوه رفع خطای ERR7  لباسشویی حایر:

 • ازآنجایی که بروزاین خطابدلیل افزایش بیش ازحدحرارت موتوربه وجود می آیدبرای برطرف کردن آن بایدکارکردموتورلباسشویی رابررسی کرده سپس به سراغ بررسی سیم هاوتصحیح اتصالات بروید.

بروز خطای ERR8 لباسشویی حایر:

 • درهنگام بروزاین خطا چراغ های چشمک زن هرچهار ثانیه،هشت بارچشمک می زنند.
 • از دلایل بروز این خطا می توان به وجود مشکل در هیدروستات ،شیر برقی و برد الکتریکی اشاره کرد.

نحوه رفع خطای ERR8 لباسشویی حایر:

 • این ارورنشان دهنده آن است که آب بیش ازحددرماشین لباسشویی جمع شده ودرنتیجه سنسورفشارآب فعال شده است که؛برای رفع آن بایدبایددرابتداسنسورفشارلباسشویی رابررسی کرد.سپس سیم ها واتصالات راچک کنیدودرنهایت سالم بودن لوله فشاررابررسی کنید.

تعمیر ماشین لباسشویی حایر در شیراز

بروز خطای H2 لباسشویی حایر:

 • دلیل بروزاین ارور وجود مشکل درترمیستور است.

نحوه رفع خطای H2 لباسشویی حایر:

 • برای رفع این مشکل بایدترمیستور راچک کنید.

بروز خطای H4 لباسشویی حایر:

 • دلیلی بروزاین ارور وجودمشکل دردمای آب لباسشویی است.معمولا دراین حالت المنت بدون آب،کارمی کند.

رفع خطای H4 لباسشویی حایر:

 • جهت برطرف کردن این خطا بایدسطح آب لباسشویی رابررسی کنید.

بروز خطای H5 لباسشویی حایر:

 • علت بروزاین ارور وجودمشکل درالمنت لباسشویی است.

نحوه رفع خطای H5 لباسشویی حایر:

 • جهت رفع این خطا بایدالمنت رابررسی کنیدوبایددمای آب را بابرنامه شستشوی فعال متناسب وتنظیم کنید.

بروز خطای H6  لباسشویی حایر:

 • دلیل بروزاین خطاهم وجودمشکل درالمنت لباسشویی است.

نحوه رفع خطای H6 لباسشویی حایر:

 • برای رفع این خطا بایدالمنت رابررسی کرده ودرصورت نیازتعویض کنید.

بروز خطای H8 لباسشویی حایر:

 • دلیل بروزاین خطا نیزوجودمشکل درالمنت لباسشویی است.

نحوه رفع خطای H8 لباسشویی حایر:

 • برای رفع این خطابایدالمنت لباسشویی راچک کرده ودرصورت نیازتعویض کنید.

بروز خطای PFE لباسشویی حایر:

 • علت بروزاین خطاوجودمشکل درفیلترتخلیه لباسشویی است.

نحوه رفع خطای PFE لباسشویی حایر:

 • بروزاین مشکل درلباسشویی می توانداستفاده بیش ازاندازه ازپودرلباسشویی باشد،که برای برطرف کردن آن بایدفیلترتخلیه راچک کرده وتمیز کنید.

بروز خطای IE لباسشویی حایر:

 • بروزاین خطابه دلیل وجودمشکل درشیرورودی آب لباسشویی است.

نحوه رفع خطای IE لباسشویی حایر:

 • ازراه های رفع این ارورمی توان به بررسی مسدودیت شیر برقی،فعال نبودن پمپ تخلیه درزمان آبگیری لباسشویی،بررسی هیدورستات که ممکن است درصدورفرمان تاخیرداشته باشدودرنهایت به بررسی شیر آب،اشاره کرد.

بروز خطای OE لباسشویی حایر:

 • علت بروزاین مشکل،وجودعیب درشیرتخلیه آب لباسشویی می باشد.

نحوه رفع خطای OE لباسشویی حایر:

 • برای رفع این اروربایددرابتداپمپ تخلیه راچک کرده ومسدودیت آن رابرطرف وتعویض کنید.

بروز خطای UE لباسشویی حایر:

 • علت بروزاین خطاعدم بالانس لباسشویی است.

نحوه رفع خطای UE لباسشویی حایر:

 •  جهت برطرف کردن این خطابایدماشین لباسشویی رابالانس کنید.

بروز خطای LE لباسشویی حایر:

 •  دلیل بروزاین خطاوجودمشکل درمیکروسوییچ درب لباسشویی می باشد.

نحوه رفع خطای LE لباسشویی حایر:

 • جهت برطرف کردن این خطا بایدمیکروسوییچ درب رابررسی ودرصورت نیازتعویض کنید.

تعمیرات ماشین لباسشویی حایر خود را ، در شیراز به متخصصین گروه حامی سرویس بسپارید.

بروز خطای E1 لباسشویی حایر:

 •  وجوداین خطا به این معنی است که هیدروستات فرمان رابه موقع به شیربرقی نمی رساند.

نحوه رفع خطای E1 لباسشویی حایر:

 • بایددرجه منفی هیدروستات راکم کرده تاآب بیش ازحدوارد لباسشویی نشود.

بروز خطای E2  لباسشویی حایر:

 •  این ارورنشان دهنده سرریزی آب ازلباسشویی است.

نحوه رفع خطای E2 لباسشویی حایر:

 • برای رفع این ارورهیدروستات وپمپ تخلیه رابررسی کرده وازصدور فرمان هیدروستات به پمپ تخلیه مطمئن شوید.

بروز خطای E3 لباسشویی حایر:

 • این ارور به دلیل عدم اتصال صحیح سنسور دمامی باشد.

نحوه رفع خطای E3 لباسشویی حایر:

 • برای رفع این مشکل کافی است سنسور دماراچک کرده ودرصورت نیازتعویض کنید.

بروز خطای E4 لباسشویی حایر:

 •  دلیل بروزاین خطا وجود نشتی آب درلباسشویی است.

نحوه رفع خطای E4 لباسشویی حایر:

 • برای رفع این اروربایدمحفظه جاپودری وقسمت پشت دیگ لباسشویی وهمچنین اتصالات رابررسی کنید.

(تهیه شده از نمایندگی لباسشویی حایر در شیراز)

5/5 (11 نظر)