تعمیر ماشین لباسشویی حایر در شیراز

تعمیر ماشین لباسشویی حایر در شیراز

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

 • در شهر های :شیراز، اهواز، اصفهان، کرج میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

یک روزجمعه باصدای ماشین لباسشویی:

تصورکنید صبح روزجمعه،روی تخت چوبی باصدای قناری وگنجشک های جمع شده دردرخت چنارکوچه،کنارحوض وسط حیاطی که آبپاشی شده،نسیم خنک وعطربهارنارنج خانه همسایه،تصویردلنواز گل های شمع دانی وپیچ امین الدوله نشسته اید.چای گرم وشیرینی می نوشیدکه ناگهان توپ پسرهفت ساله تان مستقیم فنجان چای راهدف گرفته ولباستان راکثیف می کند،نمی خواهیددلش رابشکنید وبدون اعتراض به سمت ماشین لباسشویی می رویدولی بااعداد وحروف عجیبی روی نمایشگرلباسشویی مواجه می شوید،درابتدا سردرگم وکلافه می شوید ولی یادتان باشدکه شماگروه حامی سرویس رادرکنارخوددارید.

گروه حامی سرویس باتعمیرات حرفه ای لوازم خانگی درمنزل شماحس امنیت وآرامش رابه شماهدیه می کند.

تعمیر لباسشویی درشیراز

روش گرفتن خدمات ازحامی سرویس:

شما می توانیدازطریق تماس باسامانه ۰۳۱۹۱۰۰۲۰۰۳ سفارش خودراثبت کرده،سپس شرکت حامی سرویس پذیرش شما رابه نزدیکترین تکنسین به آدرس شمامی فرستد.تعمیرکارمتخصص باشماتماس گرفته ودرموردمشکل شمااطلاعات کسب می کند،سپس باقطعات لازم درمنزل شماحضورپیداکرده وتعمیرات راانجام می دهد.

پس ازتعمیرات تمامی قطعات کهنه به مشتری تحویل داده می شود وقطعات جدیدبه مدت ۲۰ روزگارانتی دارد؛درصورتیکه قطعه نامرغوب یامشکلی داشته باشدبصورت رایگان تعویض می شود.

تعمیر ماشین لباسشویی آبسال در شیراز کجا انجام میشود؟

دسترسی آسان وسریع به تکنسین های حامی سرویس همچنین کیفیت تعمیرات وقطعات تعویضی وضمانت،این شرکت رابه بهترین گزینه برای تعمیرات لوازم خانگی تبدیل کرده است.

نمایندگی لباسشویی حایر در شیراز کجاست؟؟

دردنیای دیجیتال امروزی که دستگاه های هوشمند جایگاه ویژه ای رادرزندگی روزمره انسان هاپیدا کرده اند،نیازبه دانش استفاده ازاین دستگاه هاورفع مشکلات وخرابی های احتمالی غیرقابل انکار است.یکی ازدستگاه هایی که امروزه استفاده از آن ازواجبات بوده،ماشین لباسشویی است.

مشکل هایی که درماشین های لباسشویی به وجودمی آید.گاهی اوقات باکمی اطلاعات درموردعلت بروز آن قابل حل است وگاهی نیازبه تعمیرکاران حرفه ایی ومتخصص دارد.متخصصین حرفه ایی که معنی تمام خطاهای نمایان شده برنمایشگر ماشین لباسشویی رابدانند وتوانایی رفع مشکل راداشته باشند.

ارورها

کدهای خطای ماشین لباسشویی حایر :

استفاده کنندگان ازماشین لباسشویی حایر،بااطلاع ازخطاهای آن می توانندبهترازماشین لباسشویی استفاده کنندومشکلات کوچک راتشخیص داده وخودشان آن رابرطرف کنند.

خطای ERR1 لباسشویی حایر :

درزمان بروزاین خطاهیچ چراغی روشن نشده وعلت های آن شامل:

 • بازماندن یابسته نشدن به طورکامل درب ماشین لباسشویی.
 • وجودمشکل درآهنربای درب لباسشویی.
 • وجودمشکل ویاجابجایی درسیم های مغناطیس درب لباسشویی.
 • عدم اتصال صحیح  فیش برد دستگاه.
 • وجودمشکل دربرد لباسشویی.
 • مشکل در میکروسوییچ درب لباسشویی…
 • مانعی جلوی بسته شدن درب را میگیرد.
 • عدم ارتباط صحیح میان بردودرب ماشین لباسشویی.

نحوه رفع کد خطای ERR1 لباسشویی حایر :

 1. دراولین اقدام بایدبسته بودن درب لباسشویی رابه طور کامل بررسی نمایید.
 2. اتصال به برق لباسشویی راچک کنید.