تعمیر لباسشویی هایسنس در شیراز

تعمیر لباسشویی هایسنس در شیراز

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

  • در شهر های :شیراز، اهواز، اصفهان، کرج میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

درزمانه ای که لوازم برقی هوشمند به کمک همه به خصوص خانم های خانه دارآمده وانجام کارهای خانه راراحت ترکرده است.وابستگی خانم هابه این وسایل باعث شده که درصورت بروزمشکل،درهرکدام از لوازم خانگی،برنامه روزانه آنهاتحت تاثیرقرارگرفته وحس خستگی وکلافگی رادرآنها ایجادشود.

هفته پیش ماشین لباسشویی خراب شده بودومن مجبورشدم لباسهایم رابادست بشویم.

وقتی لباسهاراچنگ می زدم،علاوه برشوینده وآب اشکم هم روی لباسها می چکید.احساسم رابه خوبی به یاددارم،حس می کردم ظلم بزرگی برمن روا شده وحالت اوشین بی پناه رادارم،آنقدرگریه کردم که پدرم همان روزبا حامی سرویس تماس گرفت وخواستار تعمیرکاری حرفه ای وفوری شد.

شرکت حامی سرویس در تعمیر لوازم خانگی ،باآموزش تکنسین های حرفه ای و بااخلاق بستربهترین خدمات رابرای شمافراهم کرده است.

روندکاری حامی سرویس به این صورت است که پس از پذیرش شما در سامانه ۰۳۱۹۱۰۰۲۰۰۳ ،ازنزدیکترین تکنسین به محل باشما تماس گرفته وبرای حضوردرمنزلتان هماهنگ می شود.

قطعات کهنه تعویض شده به شماتحویل داده می شود.قطعات جدید به مدت بیست روز گارانتی داردودرصورت بروزمشکل دراین مدت قطعه به صورت رایگان تعویض می شود.

درصورت هرگونه نارضایتی ویامشکل می توانید بامدیریت حامی سرویس ازطریق سامانه ۰۳۱۹۱۰۰۲۰۰۳ به طور مستقیم ارتباط برقرار کرده وبه سرعت به مشکل شما رسیدگی می شود.

تعمیر لباسشویی هایسنس در شیراز

نمایندگی تعمیر لباسشویی هایسنس در شیراز :

بسیاری براین باورندکه شرکت حامی سرویس نمایندگی تعمیر لباسشویی هایسنس در شیراز است.امابایدخاطرنشان کنیم که گروه ما نمایندگی تعمیر لباسشویی هایسنس در شیراز نیست وفقط تعمیر لباسشویی هایسنس در شیراز راانجام میدهد.

 

خطاهای لباسشویی هایسنس :

شناسایی خطاهای ماشین لباسشویی ازضروریات استفاده ازآن است.لوازم برقی هوشمند مانندکودکانی هستند که به سختی می توانندخواسته های خودرابیان کرده وبااطرافیان ارتباط برقرار کنند.راه ارتباطی وسایل هوشمند هم همین ارور هایی است که روی نمایشگر آنهانشان داده می شود،درادامه به یاری ماشین لباسشویی هایسنس رفته و ارورهای آن راشناسایی می کنیم.

خطای F1 لباسشویی هایسنس :

  • دلیل بروز این خطا وجودمشکل در ورودی آب می باشد.

نحوه رفع خطای F1 لباسشویی هایسنس :

  • جهت برطرف کردن این خطا ابتدا برق دستگاه را قطع کرده و شیر آب ورودی راچک کنید.
  • درصورت وجودمشکل شیرآب راعوض کنید.
  • سپس شیربرقی رابررسی نموده ودرصورت تاییدمشکل آن را تعمیر ویا تعویض کنید.
  • بعدازآن سنسور فشار رابررسی کرده،اگردچار مشکل شده بودتوسط تعمیرکار ، تعمیر و یا تعویض کنید.
  • درنهایت سیم های ارتباطی و برد ماشین لباسشویی راچک کنید ودرصورت نیاز تعمیر ویا تعویض نمایید.

حامی سرویس حامی شمادر تعمیر لباسشویی هایسنس در شیراز.

خطای F2 لباسشویی هایسنس :