خطا های یخچال فریزر مدل: RT79B

* روش دسترسی به خطاهای دستگاه مذکور به صورت زیر است :

طبق تصویر زیر دو کلید نشان داده در شکل را همزمان با هم به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید.


ارور های یخچال فریزر سامسونگ مدل:  RT79B


این خطا مربوط به سنسور بیرونی میباشد.

اهم سنسور 5k در دمای 25 درجه سانتی گراد.


این خطا مربوط به سنسور دمای فریزر میباشد.

اهم سنسور 5k در دمای 25 درجه سانتی گراد.


این خطا مربوط به سنسور دیفراست فریزر میباشد.

اهم سنسور 5k در دمای 25 درجه سانتی گراد.


خطای سیستم دیفراست فریزر

برد-مدار سیم کشی-ترموفیوز-ترمودیسک-المنت


خطا های یخچال فریزر مدل: RT79K

* روش دسترسی به خطاهای دستگاه مذکور به صورت زیر است :

طبق تصویر زیر دو کلید نشان داده در شکل را همزمان با هم به مدت 6 ثانیه نگه دارید.


ارور های یخچال فریزر سامسونگ مدل:RT79K

خطا های یخچال فریزر مدل: FRENCH

* روش دسترسی به خطاهای دستگاه مذکور به صورت زیر است :

طبق تصویر زیر دو کلید نشان داده در شکل را همزمان با هم به مدت 8 ثانیه نگه دارید.


ارور های یخچال فریزر سامسونگ مدل: FRENCHارور ساید بای ساید سامسونگ مدل :G77

* روش دسترسی به خطاهای دستگاه مذکور به صورت زیر است :

طبق تصویر زیر دو کلید نشان داده در شکل را همزمان با هم به مدت 8 ثانیه نگه دارید.


ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل :G77


ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل :K7KWSW

* روش دسترسی به خطاهای دستگاه مذکور به صورت زیر است :

طبق تصویر زیر دو کلید نشان داده در شکل را همزمان با هم به مدت 8 ثانیه نگه دارید.


ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل :K7KWSW


ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل :Massimo

* روش دسترسی به خطاهای دستگاه مذکور به صورت زیر است :


ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل :Massimo


ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : 730-RL729

* روش دسترسی به خطاهای دستگاه مذکور به صورت زیر است :

طبق تصویر زیر دو کلید نشان داده در شکل را همزمان با هم به مدت 8 ثانیه نگه دارید.


ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : 730-RL729


ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RR18 و RZ18

* روش دسترسی به خطاهای دستگاه مذکور به صورت زیر است :


ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RR18 و RZ18


ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل: EPEL-R

* روش دسترسی به خطاهای دستگاه مذکور به صورت زیر است :


ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل: EPEL-R