تعمیر ماشین لباسشویی تکنو در شیراز

تعمیر ماشین لباسشویی تکنو در شیراز

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

 • در شهر های :شیراز ، اهواز ، اصفهان ، کرج ، تبریز ، رشت ، همدان میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

تعمیر ماشین لباسشویی تکنو در شیراز:

اگر قصد تعمیرات لباسشویی تکنو در شهر شیراز رادارید باماهمراه باشید.درادامه مقاله علاوه برمعرفی شرکت خدماتی،ارورها وراهکارهای صحیح جهت نگهداری؛ازماشین لباسشویی تکنو رانیزخدمتتان ارائه دهیم.

ممکن است برای خودتان یااطرافیانتان پیش آمده باشد،که درهنگام گرفتن خدمات ازشرکت های تعمیراتی،موردسودجویی قرار گرفته باشید.

 

نمایندگی لباسشویی تکنو در شیراز

 

اکثر شرکت های خدماتی هیچ تعهدی نسبت به مشتری در قبال خدمات ارائه داده شده ندارند.همچنین درهنگام تعویض وتعمیرات قطعات،درحین بروز خرابی پس ازاتمام کار مسئولیت تعویض مجدد قطعه را به عهده نمیگیرند.حتی گاهی ممکن است ازقطعات اورجینال درهنگام تعویض قطعه آسیب دیده استفاده نکنند.

بنابراین اگربه دنبال جایی مطمئن برای تعمیر دستگاه یا تعویض قطعات هستید بدون شک گروه حامی سرویس می تواند،بااستفاده ازقطعات اورجینال نگرانی وتوقعات شما رادرزمینه تعمیرات وتعویض قطعات برطرف سازد.

شرکت “حامی سرویس” مفتخراست بابیش ازیک دهه سابقه درزمینه تعمیرات لوازم خانگی درخدمت مشتریان عزیز باشد.

گروه خدماتی حامی سرویس همواره درتلاش است،تاباارائه بهترین خدمات وبهره‌مندی ازتعمیرکاران آموزش دیده ومتخصص بتواندرضایت مشتریان خود راجلب کند.همچنین ازدیگر ویژگی‌های بسیار ممتازاین گروه تعمیراتی؛می‌توان به پاسخگویی همه ساعته، انجام مشاوره رایگان توسط افرادآموزش دیده،اعزام نیروی متخصص تحت نظارت شرکت درمحل وتعهدبه مشتریان خود اشاره کرد.

تعمیر ماشین لباسشویی تکنو رابه ما بسپارید.

تعمیر لباسشویی تکنو در شیراز

ارور های لباسشویی تکنو:

کدهای خطا،حروف وارقامی هستند که باظاهر شدن روی پنل‌نمایش ماشین لباسشویی مارااز بروز خرابی آگاه می‌کند.گاهی بروزخطا به دلیل سهل انگاری درریختن پودریانحوه بستن درب ماشین لباسشویی و…است.که بااقداماتی می توان خطای رخ داده رابرطرف کردامابعضی مواقع علل تخصصی‌تر درمیان است؛که می بایست به کمک یک گروه خدماتی نظیر حامی سرویس برطرف شود.

تعمیر ماشین لباسشویی تکنو را به ما بسپارید.

ارورها

خطا E01 در ماشین لباسشویی تکنو:

 • علت بروزخطا درآب گیری صحیح دستگاه است.
 • همچنین نشان دهنده مشکلاتی نظیرخرابی دربرد وهیدرواستات ماشین لباسشویی،انسدادفیلترآب وبروزنقص فنی درقطعه به نام سنسورتشخیص سطح آب است.
 • برای رفع خطافیلترهای آب،شیربرقی وسنسورتشخیص سطح آب راچک کنید.
 • احتمالا احتیاج باشدکه قطعه هیدرواستات راتعویض کنید.
 • درصورت رفع نشدن مشکل برد ماشین لباسشویی راچک کنید.

خطا E02 در ماشین لباسشویی تکنو:

 • احتمال خرابی درقطعاتی نظیربرد،شلنگ مربوط به تخلیه وپمپ تخلیه ماشین لباسشویی مطرح است.
 • برای خلاصی ازشرخطا E02 ابتداپمپ تخلیه راموردبررسی قرار دهید،سپس به سراغ شیلنگ تخلیه بروید.زیرااحتمال گرفتگی دراین قسمت وجود دارد.
 • درصورتی که مشکل به وجود آمده حل نشد باحامی سرویس تماس بگیرید.

خطا E03 در ماشین لباسشویی تکنو:

 • بروزخطا به دلیل بازماندن درب ماشین لباسشویی است.
 • اگربعد ازانجام اقدامات لازم کدظاهر شده برطرف نشدبه احتمال زیادمیکروسوئیچ دستگاه احتیاج به تعویض دارد.

خطا E04 در ماشین لباسشویی تکنو:

 • ظاهر شدن این کد یادآورمی‌شودکه میبایست هرچه سریعتر برای تعویض هیدرواستات اقدام کنید.
 • بررسی های دقیق تررابه تکنسین های متخصص بسپارید.

خطا E05 در ماشین لباسشویی تکنو:

 • به وجودآمدن ایراداتی نظیرسوختگی یااتصالی درموتور ماشین لباسشویی راهشدارمیدهد.
 • رفع این مشکل تنهاتوسط تعمیرکارامکان‌پذیر است.

خطاE06 در ماشین لباسشویی تکنو:

 • علت بروز ارور E06 بیانگرگرم نشدن آب داخل دیگ دستگاه است.
 • احتمالاً قطعاتی نظیرهیتربرقی یاالمنت دچارنقص فنی شده اند.
 • برای برطرف کردن این مشکل ابتدالازم است:قطعات نام برده شده رابررسی کنید ودرصورت لزوم اقدام به تعمیر وتعویض قطعات کنید.

 

خطا E07 در ماشین لباسشویی تکنو: 

 • امکان داردسنسور تنظیم دما وبرد دستگاه دچار خرابی شده باشندوسبب ایجادخلل درفرآیندتنظیمات دماشوند.
 • درهنگام مواجه بااین خطا می بایست،سنسورهای تشخیص دماواتصالات راچک کنید.درصورت بروزخرابی سنسورتنظیم دماراتعویض کنید.

خطا E10 در ماشین لباسشویی تکنو:

 • احتمال داردمیزان ولتاژ درون دستگاه به حداستانداردنرسیده باشدومشکلاتی درقسمت برد دستگاه به وجودآمده باشد.
 • جهت برطرف کردن خطاE10 ابتدابه کمک ولت سنج میزان ولتاژ راچک کنید،سپس درصورتی که برق شهری دچارمشکل شده است ماشین لباسشویی راتازمانی که خرابی رفع شودازبرق بکشید.
 • سعی کنیدهمیشه برای اتصالات برقی ازمحافظ استفاده کنید.
 • چنانچه مشکل شما حل نشد؛حتمابایک مشاوردرزمینه تعمیرات لوازم خانگی صحبت کنید.

 

همانطورکه می دانید کمپانی تکنو یک برندایرانی است ودرنظرداردبارعایت استانداردهای جهانی پابه عرصه رقابت باشرکت‌های تولیدات لوازم خانگی بگذارد.ماشین لباسشویی تکنو جزآن دسته ازمحصولاتی است؛که تحریم‌های به وجودآمده سبب شده که دیگرقطعات مورداستفاده آن پیدا نشود.وازخط تولیدشرکت تکنو حذف شود.

تعمیر ماشین لباسشویی تکنو در شیراز

فوت وفن هایی که ممکن است درزمان استفاده ازماشین لباسشویی ازآنها غافل شوید!

 1. درهنگام نصب ماشین لباسشویی مکان مناسبی رابرای دستگاه درنظر بگیرد؛تاازخطراتی مانند:تماس رطوبت بابدنه وبرخوردآب بادستگاه جلوگیری کرده باشید.
 2. به طور مداوم ازبرنامه های شست شو بامدت زمان طولانی برای شستشوی البسه استفاده نکنید.این کارباعث فشارزیاد به موتور دستگاه می‌شودوممکن است درطولانی مدت سبب بروزخرابی یانقص فنی درموتور ماشین لباسشویی شود.
 3. درحین استفاده ازماشین لباسشویی به خاطرداشته باشیدکه نبایددکمه های دستگاه رامحکم فشار دهید.
 4. هر ۶ ماه یکبارباکمک پودرجرم گیریاسرکه وجوش شیرین داخل دیگ لباسشویی راجرم گیری کنیدتاازرشدقارچ وباکتری درون دیگ لباسشویی ولاستیک های درب جلوگیری کرده باشید.
 5. درصورت بروزخرابی ازشرکتهای مجاز نظیرحامی سرویس کمک بگیرید.معمولا تعمیرکاران غیرمجازدرهنگام تعویض قطعات ازقطعه اورجینال استفاده نمی‌کنندوقیمت‌های شفافی به مشتریان خودارائه نمی‌دهند.
 6. درهنگام شستشوی البسه به وزن لباس ها توجه داشته باشید.هیچگاه وزن لباس هانبایدبیشترازتوان وحداستاندارددستگاه باشد.اگروزن لباس ها بیش ازحداستانداردباشد،سبب می‌شود که دیگ دستگاه ازحالت تعادل خارج شودواحتمال بروزنقص فنی درقسمت موتور رابرای مابه وجودآورد.
4.7/5 (13 نظر)