نمایندگی لباسشویی زیرووات در شیراز کجاست ؟

گروه حامی سرویس تعمیرات این محصولات را در منزل شما انجام میدهد و نمایندگی این برند نیست در صورت نیاز به دریافت خدمات از نمایندگی میتوانید به دفترچه راهنمای محصول خود مراجعه کنید.

نمایندگی لباسشویی زیرووات در شیراز کجاست ؟

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

 • در شهر های :شیراز ، اهواز ، اصفهان ، کرج ، تبریز ، رشت ، همدان میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

نمایندگی لباسشویی زیرووات در شیراز کجاست ؟

نمایندگی لباسشویی زیرووات در شیراز برعهده خدمات پس از فروش زیرووات شیراز شرکت پاک سرویس که برای برقرای تماس با این شرکت میتوانید با شماره های مندرج در دفترچه راهنمای محصول خود تماس بگیرید.

گروه حامی سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی زیرووات در شیراز نیست اما تعمیرات تخصصی این محصولات را در منزل شما انجام میدهد.

توجه داشته باشید که گروه حامی سرویس نمایندگی زیرووات در شهر شیراز نیست

تعمیر ماشین لباسشویی زیرووات در شیراز:

ماشین لباسشویی یکی ازاساسی ترین اقلام زندگی به شمارمیرود.همچنین تعمیرات ماشین لباسشویی جزآن دسته تعمیراتی قرارداردکه ازحساسیت بالایی برخورداراست.اگر درشهرشیرازسکونت داریدوبه دنبال یک مجموعه وگروه معتبربرای تعمیرات ماشین لباسشویی هستید؛پیشنهادمی‌کنیم آگاهانه این انتخاب راانجام دهید.

قطعاًبهترین راه برای تعمیر ماشین لباسشویی کمک گرفتن ازیک شرکت معتبردرزمینه تعمیرات لوازم خانگی میباشد.پیشنهادمابه شماشرکت حامی سرویس است.مجموعه حامی سرویس توانسته بااستفاده ازمتخصصین مجرب وآموزش دیده، استفاده ازقطعات اورجینال،پاسخگویی شبانه روزی ومشاوره به مراجعان رضایت مشتریان خودرادرزمینه تعمیرات لوازم خانگی جلب کند.به عنوان یک گروه بسیارمعتبردرنقاط مختلف ایران شناخته شود.این گروه متخصصان خودرااز تعمیرات زیرووات در شیراز تامین کرده هست.مهم نیست دستگاه شماچه برندی است،مهم این است که مابرای هربرندیک متخصص داریم.

همچنین ازدیگرخدمات حامی سرویس می توان به اعزام نیروی آموزش دیده تحت نظارت شرکت درمحل وگارانتی تعمیرات به مدت دوماه اشاره کرد.تعمیر ماشین لباسشویی زیرووات در شیراز رابه متخصصان حامی سرویس باخیالی آسوده بسپارید.

ظاهرشدن کدهای خطاماراازآسیب هاونقص فنی به وجود آمده درماشین لباسشویی آگاه می‌کند.دانستن معانی کدهای مربوط به ارورها به ماکمک می‌کند؛تابتوانیم خطاها رابه درستی شناسایی کنیم وبرای رفع مشکل به وجودآمده راه‌حل‌هایی درنظر بگیریم.

ارورE1 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • بروزخطادرقسمت ورودی آب دستگاه.
 • برای بهبودعملکرددستگاه بهتراست؛شیر آب راباز کنیدوازعدم انسدادشیلنگ های ورودی به وسیله انواع رسوبات اطمینان حاصل کنید.
 • اگرهمچنان این کدازروی صفحه نمایشگر پاک نشد.ابتدایک باردیگر شیلنگ های آب رابررسی کنید تاازخمیدگی یاتاخوردگی شیلنگ جلوگیری کرده باشید.

ارور 1 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • علت بروزاین خطا مربوط به بسته نشدن درب ماشین لباسشویی میباشد.
 • ابتدا درب ماشین لباسشویی رابا دقت چک کنید ودرصورت بازبودن درب آنرا ببندید.

ارور E2 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • هیدرواستات دچار خرابی شده است.
 • برای رفع این مشکل ابتدابرای تست پلاتین موجوددردستگاه داخل لوله هابدمیدسپس زمانی که ازخرابی این قطعه اطمینان حاصل کردید،برای رفع این مشکل میبایست باتعمیرکارتماس حاصل فرمایید.

ارور 2 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • باتوجه به زمان مشخص شده درون دستگاه آبگیری به درستی انجام نشده است وایراداتی درآبگیری دستگاه به وجود آمده.
 • نحوه برطرف کردن این خطا به صورت زیرمیباشد:
 1. فشار آب رابررسی کنید.
 2. مطمئن شوید شیلنگ‌ آب دچارمشکلاتی ازنظر پارگی وخمیدگی نشده باشد.
 3. سیم کشی دستگاه راچک کنید .
 4. کلید فشاری رابررسی کنیدتادچار ایرادنشده باشد .

ارورها

ارورE3 ماشین لباسشویی زیرووات:

 • آب درون دیگ ماشین لباسشویی تخلیه نمی شود.ممکن است پمپ های تخلیه دچارخرابی شده باشند.دراین صورت می بایست اقدام به تعویض پمپ تخلیه کنید.

ارور 3ماشین لباسشویی زیرووات:

 • باتوجه به مدت زمان مشخص شده داخل برنامه شستشوعمل تخلیه انجام نمی شود.
 • برای رفع این مشکل ابتدا چک کنیدکه فیلترها وشلنگ های تخلیه دچار انسداد نشده باشند.
 • سپس سنسورهای مربوط به میزان آب رابررسی کنید.تاازسلامت کامل آنها مطمئن شوید.

ارور E4 ماشین لباسشویی زیرووات:

 • میزان آب اضافی داخل ماشین لباسشویی راازطریق فشارسنج هاهشدارمی‌دهد.
 • درچنین شرایطی دریچه تخلیه آب میبایست تعویض شود.

ارور4 ماشین لباسشویی زیرووات:

 • درقسمت سوئیچ فشاری تماس های ضدسیل برقرارشده.ممکن است شیر آب ورودی بسته نشده باشد.
 • سنسورهای مربوطه که میزان سطح آب رااطلاع می دهند رابررسی کنید.

تعمیر ماشین لباسشویی زیرووات در شیراز را به متخصصان حامی سرویس با خیالی آسوده بسپارید.

ارور E5 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • عدم گرم شدن وبروزنقص فنی درترموستات.
 • باوسیله ای به نام اهم متر میزان مقاومت راچک کنید.
 • درصورت خرابی بایدکاررابه تعمیرکاربسپارید.

ارور 5 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • نقص فنی درNTC،احتمالاسنسورمربوط به دمامداردچارخرابی شده باشد.
 • ابتداترمیستور وسیم کشی سنسور مربوط به دمارابررسی کنید؛تادچارنقص فنی نباشد.
 • احتمال داردکنترل الکتریکی دچارخرابی شده باشد.

ارور E6 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • ولتاژماشین لباسشویی درحالت نامناسبی قرارگرفته است.
 • سیم کشی وبرد الکتریکی رامورد بررسی قراردهید.

ارور 6 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • خطادرEEPROM،ازسلامت سیم کشی و PCB دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.

ارورE7 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • کارکردموتورمختل شده است.
 • برای تعمیراین قطعه به هیچ عنوان خودتان واردعمل نشویدوازیک تکنسین کمک بگیرید.

ارور E8 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • دورسنج موتورلباسشویی خراب شده است.
 • پایانه اتصالات مربوط به دورسنج،سیم کشی وموتور ماشین لباسشویی رابررسی کنید.

ارور 8 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • خرابی درتاکو یاتاخوموتوردستگاه.
 • قطعه ای به نام سوکت اتصال دهنده،موتوردستگاه و سیم کشی ماشین لباسشویی باید مورد بررسی قرار بگیرد.

ارورE9 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • کارکرد موتور ماشین لباسشویی دچارایرادشده.
 • درهنگام ظاهر شدن این خطاحتماًبایک تعمیرکارتماس حاصل فرمایید.

ارور 9 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • عدم بسته شدن تریستورهای دو جهت بر روی ماژول الکترونیک.
 • کنترل کننده ها وسیم کشی دستگاه راکنترل کنید.

ارور E12وE13 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • بروزخرابی درقسمت بردالکتریکی دستگاه سبب نمایش این کدهامیشود.
 • بایدبه کمک اهم متر مقدارمقاومت قطعه راچک کنید.

ارور 12و 13 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • بین سیم کشی و برد کنترل ارتباط به خوبی برقرار نمیشود.
 • برای رفع ایراد می بایست ماژول های کنترل چک شود.

ارور E14و 14 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • گرم شدن آب، داخل ماشین لباسشویی دچار اختلال شده است.
 • المنت ترموستات و سنسور دما را کنترل کنید.

E15و15 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • بروزخرابی درماژول کنترل.
 • کنترل کننده ها راچک کنید ودرصورت لزوم قطعه راتعویض کنید.

ارور E16 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • عدم بسته شدن المنت گرم کننده.
 • ممکن است درعایق های الکتریکی خرابی به وجود آمده باشد.همچنین بروزخرابی درالمنت هاباعث مشاهده این کدمی شود.

ارور 16 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • اتصالات مربوط به المنت ماشین لباسشویی کوتاه شده است.
 • المنت دستگاه وسیم کشی برق ماشین لباسشویی راکنترل کنید.

ارور E17 و17 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • بروزنقص فنی سبب شده تاژنراتورهای دورسنجی سیگنال اشتباه ارسال کنند.
 • درحین بروز این خطا میبایست اتصالات مربوط به تاکو موتور ماشین لباسشویی،اتصالات مربوط به دورسنج هاودرنهایت سیم کشی برق ماشین لباسشویی راموردبررسی قراردهید.

ارور E18 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • درزمان اختلال درفرکانس ورودی بردالکتریکی دستگاه این کدراروی پنل‌نمایش نشان میدهد.

ارور 18 ماشین لباسشویی زیرووات :

 • ممکن است فرکانسهای ورودی الکتریکی دچارنقص فنی شده باشد.

تعمیر ماشین لباسشویی زیرووات در شیراز

4.8/5 (19 نظر)