تعمیر ماشین لباسشویی زیمنس در اهواز

تعمیر ماشین لباسشویی زیمنس در اهواز

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

  • در شهر های :شیراز، اهواز، اصفهان، کرج میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

ماشین های لباسشویی دردسته ی مفیدترین لوازم خانگی قرارگرفته ومحبوبیت بالایی دربازار دارند.

دراین روزها وجود ماشین لباسشویی درهرجهیزیه ای واجب قلمداد می شود.

وقتی به یادمی آورم که بایک روزخراب شدن ماشین لباسشویی چه تحقیرهایی راتحمل کردم،کل وجودم مورمور می شود.

وقتی مادرم لباسهایم رابه دستم دادوازمن خواست آنهارادراولین فرصت بشویم،بااعتمادبه نفس،یک بسته شوینده رابرداشتم ومشغول شدم.پس ازچند ساعت شستشوی مداوم،ازگردن دردومچ دردیک هفته بعدکه بگذریم،نمی دانم چرالباسها پس ازخشک شدن،تمام لکه هایشان برگشت وحتی به نظرم ازقبل هم کثیف ترشده بود.

وقتی باهمان حالت غمگین وپرتعجب به لباسهای روی بندرختی خیره شده بودم،مادرم کنارم ایستادوباشعری به جا،بنده رامزین فرمود:«نکرده کارکه کار کند؛پروردگارنگاه کند… زودباش لباسارو دوباره جمع کن توسبد.همین امروزباید به حامی سرویس زنگ بزنم.»

شرکت حامی سرویس باپرورش تکنسین های مجرب وحرفه ای،دراسرع وقت مشکلات لوازم‌خانگی شمارا،درمنزلتان برطرف کرده وازایجادمشکلات بزرگتر جلوگیری می نماید.

تعمیر ماشین لباسشویی زیمنس در اهواز

نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی زیمنس در اهواز :

شرکت حامی سرویس نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی زیمنس در اهواز نیست.ولی درصورتی که دوران گارانتی محصول شماتمام شده است،این شرکت می تواندبا تکنسین متخصص خودمشکلتان راحل کند.پس درصورت نیازبه تعمیر ماشین لباسشویی زیمنس در اهواز می توانیدبا شرکت حامی سرویس تماس بگیرید.

برنامه های ماشین لباسشویی زیمنس :

برای آشنایی بانحوه استفاده از ماشین های لباسشویی زیمنس،بهتراست ابتداباقسمت های کاربردی آن شامل دکمه ها،برنامه هاو…آشناشوید.درصورت وجودهرگونه مشکل درعملکرداین برنامه هایادکمه هابا شرکت حامی سرویس تماس گرفته وازکمک تعمیرکار ماشین لباسشویی زیمنس در اهواز استفاده کنید.

دکمه on/off در ماشین لباسشویی زیمنس :

  •  ازاین دکمه برای روشن یاخاموش کردن دستگاه استفاده می‌شود.

ولوم برنامه‌ها :

  •  دراین قسمت می‌توانید برنامه ی شستشوی موردنظرخودراانتخاب کنید.

 دکمه start/pause در ماشین لباسشویی زیمنس :

  •  ازاین دکمه برای شروع یاتوقف شستشواستفاده می شود.

دکمه child lock در ماشین لباسشویی زیمنس :

  • ازاین دکمه برای قفل شدن تمام دکمه های ماشین لباسشویی ،برای عدم دسترسی کودکان استفاده می شود.

دکمه Delay در ماشین لباسشویی زیمنس :

  • بااین دکمه می توانید شروع عملیات شستشو رابا تاخیر انجام دهید.

دکمه speed در ماشین لباسشویی زیمنس :

  • ازاین دکمه برای تعیین سرعت چرخش درام استفاده می شود.